Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1656 (2015-2016)
Innlevert: 27.09.2016
Sendt: 27.09.2016
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 06.10.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Vil statsråden bidra til at Opplandstrafikk får støtte til et prøveprosjekt med elbusser i Lillehammer?

Begrunnelse

Opplandstrafikk og Unibuss har planer om å teste ut elbusser til erstatning for dieseldrevne busser i Lillehammer. Innkjøp av busser og tilrettelegging av infrastruktur har en betydelig kostnad og prosjektet trenger derfor med finansiering. Prosjektet vil gi ny kunnskap om bruk av elbusser og være et viktig bidrag til å gjøre klimavennlige valg i seinere anbud.2 elbusser vil erstatte vanlige dieseldrevne busser som over testperioden vil kjøre omlag 300 000 km og har et ikke ubetydelig utslipp. Dersom testperioden gir positive resultater vil dette være nyttig kunnskap for andre og gi mulighet for å stille krav om elbusser i nye anbudsrunder.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Stortinget har sluttet seg til at Enova skal bidra til reduserte klimagassutslipp i transportsektoren. Det eksisterer en rekke ulike virkemidler på dette området, og Enovas innsats fungerer i samspill med det øvrige virkemiddelapparatet. Enova skal være en pådriver for teknologiutvikling, som bidrar til reduserte klimagassutslipp også på transportområdet.
Enova har en rekke ulike programmer som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Enova kan blant annet støtte prosjekter innen ny energi- og klimateknologi innen transport. I september lanserte Enova et nytt program for støtte til infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester, der ladeinfrastruktur for elbusser er et aktuelt tiltak.
Olje- og energidepartementet styrer Enova på et overordnet nivå, hovedsakelig gjennom fireårige avtaler om forvaltning av midlene fra Energifondet. Enova har stor faglig frihet, og utvikler selv programmer, utformer tildelingskriterier og tildeler støtte til enkeltprosjekter basert på foretakets kunnskap og erfaring.
Enova er et viktig verktøy i energi- og klimapolitikken. Jeg anbefaler at aktører i hele landet med gode prosjekter tar kontakt med Enova for rådgivning og nærmere informasjon om Enovas ordninger.