Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1658 (2015-2016)
Innlevert: 27.09.2016
Sendt: 27.09.2016
Besvart: 04.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Har regjeringen, og eventuelt når, tatt kontakt med EU med initiativ om å forlenge den nåværende grensekontrollen?

Begrunnelse

Siden 26.november 2015 har Norge hatt en aktiv grensekontroll også når folk kommer fra indre Schengen. Dette er en utvidet grensekontroll som også har vært i blant annet de andre nordiske landene. Denne grensekontrollen var en direkte konsekvens av de store folkemengdene som flyttet seg i verden og innad i Europa. Dette var et nødvendig tiltak for å sikre kontrollen ved egne grenser, og med hvem som kom til landet. Grensekontrollen ble senere fornyet og gjelder nå til 11. november 2016.
20. september utfordret undertegnede statsråd Aspaker under møte i Europautvalget på om regjeringen ville fortsette grensekontrollen. I svaret sitt avviste hun at dette var nødvendig, og at regjeringen ønsket å komme tilbake til en normaltilstand i Schengen uten grensekontroll. Dette har Senterpartiet reagert på, da vi mener grensekontroll er en nødvendighet for å sikre Norges grenser. Vi mener dette er en grensekontroll som vi sammen bør gjennomføre sammen med de andre nordiske landene. I en sak i NRK Dagsrevyen 21 i går 26.september åpner Justis- og beredskapsministeren, til tross for tidligere signaler, for at det kan være aktuelt for Norge og forlenge grensekontrollen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det store antallet migranter og asylsøkere som ankom Europa i 2015 medførte mange og krevende utfordringer. Som følge av dette besluttet Rådet den 12. mai i år å tillate at Tyskland, Østerrike, Danmark, Sverige og Norge fortsetter den midlertidige gjeninnføringen av personkontroll på nærmere angitte indre grensestrekninger. I Norge gjennomføres personkontrollen på indre grenser som stikkprøvekontroller av de som kommer med passasjerfergene fra Sverige, Danmark og Tyskland. Kontrollen er basert på risikoanalyser og profilering av de reisende.
Beslutningen er truffet med grunnlag i artikkel 29 i EUs Grenseforordning, som omhandler tiltak ved helt spesielle situasjoner som setter det europeiske grensefrihetsområdet under særlig risiko. Det er hjemmel i denne artikkelen for at rådet kan tillate enkelte land å fastholde ytterligere forlengelse av personkontroll på indre grenser. Grensekontrollen kan forlenges for seks måneder av gangen, og maksimalt for to år.
Tiltaket er ett av mange grep EU har tatt for å redusere ankomstene av irregulære migranter. Det kommer i tillegg til bl.a. avtalen med Tyrkia, og forsterket bistand til Hellas når det gjelder kontroller ved ytre grenser. Samlet sett synes tiltakene å ha minsket antallet ankomster til de skandinaviske landene.
Regjeringens oppfatning er at Norge, sammen med øvrige Schengen-land, bør tilstrebe å komme tilbake til en normalsituasjon hvor det praktiseres en effektiv og god personkontroll på ytre grenser, mens det er kontrollfri passering av indre grenser. Dette må være det noe mer langsiktige målet.
På kort sikt er det imidlertid aktuelt for de landene som nå fortsetter kontroller på indre grenser å forlenge denne ordningen. Jeg vil i denne sammenhengen bemerke at både Norge, Danmark og Sverige har rapportert til Kommisjonen at statene på nåværende tidspunkt ikke finner grunnlag for å redusere kontrollnivået på sine grensestrekninger. Hvorvidt det er nødvendig å forlenge den midlertidige personkontroller på indre grenser vil bero på en vurdering av den konkrete situasjonen slik den utvikler seg frem mot medio november.