Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1660 (2015-2016)
Innlevert: 28.09.2016
Sendt: 29.09.2016
Besvart: 06.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Ser statsråden urimeligheten i at vitnemål til studenter fra andre land automatisk " baserer omregningstabellen på en lineær omregning" når dette ikke gir et sammenlignbart bilde med norske vitnemål, og hva vil i så fall statsråden gjøre for å rette opp dette?

Begrunnelse

Det har kommet fram flere eksempler på studenter med vitnemål fra den flamske delen av Belgia som søker om opptak på lukkede studier i Norge og hvor de opplever en urettferdig praksis hva gjelder karakterberegning hos Samordna Opptak. Der bruker de ofte en lineæromregning av karakterene, også når vurderingssystemene er helt forskjellige fra det norske. Konsekvensen av dette er at for studenter med vitnemål fra disse landene vil det i praksis bli umulig å komme inn på ønsket studium grunn av måten karakterene vurderes på.
NN har søkt arkitektutdanninga i Trondheim, men tross gode skoleresultat i Belgia opplever han det som umulig å komme inn i Trondheim fordi tallkarakterene som må til fra et norsk vitnemål oversatt lineært til flamsk skolesystem i praksis ikke er i bruk. Dette tas det ikke hensyn til. NN har klaget men fikk avslag. I svaret på klagen NN står det at:

"Samordna opptak har ikke statistikk for videregående utdanning i Belgia, og har dermed ikke noe annet alternativ enn å basere omregningstabellen på en lineær omregning."

Konsekvensen av denne praksisen er uheldig av flere grunner. For det første blir dette et stort hinder på studier med høye opptakskrav for å få økt internasjonalisering ved norske UH-institusjoner. Det er i dag flere som reiser ut enn som velger å studere i Norge. Myndigheten bør legge til rette for at flere kommer til Norge, ikke hindre det. For det andre er det en praksis som oppleves som dypt urettferdig for den det gjelder. Når toppkarakterer i Norge sidestilles med toppkarakterer som ikke er i bruk i Belgia, tvinges flamske belgiere til å ta alle fag i norsk vgs, helt unødig.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg takker for spørsmålet som representanten Aasen her har stilt. Det er et godt initiativ i det arbeidet som jeg har satt i gang med sikte på å få flere med utenlandsk opptaksgrunnlag til å velge høyere utdanning i Norge.
Antallet søkere til høyere utdanning som har opptaksgrunnlag fra land utenom Norden har økt i de siste 10 årene. Det har derfor vært behov for å utvikle omregningstabeller som grunnlag for vurdering av slike søkere. Da denne regjeringen tiltrådte i 2013 manglet det vel 100 omregningstabeller for aktuelle land eller skolesystemer. Siden det er et mål at utenlandske og norske søkere skal behandles mest mulig likt, fikk Samordna opptak i 2014 midler til å utvikle flere tabeller. Slike omregningstabeller vil bidra til åpenhet og forutsigbarhet for søkerne.
Samordna opptak forsøker alltid å få tak i offisiell statistikk når de lager omregningstabeller.
I de tilfeller der slik statistikk ikke foreligger, brukes egenprodusert statistikk. Dette fordrer at det er et visst antall søkere/vitnemål fra det aktuelle skolesystemet. I samråd med Norsk Regnesentral er Samordna opptak kommet frem til at en tabell basert på egenprodusert statistikk er bedre enn en lineær omregning. De har lagt seg på et minimum på 100 unike personer i datagrunnlaget, for å sikre et godt faktagrunnlag. Det er kun dersom det heller ikke er grunnlag for å utarbeide en egenprodusert statistikk, at det er aktuelt å fastsette lineære omregningstabeller. Alternativet til dette vil være individuelle vurderinger som ikke gir forutsigbarhet for søkerne. Dette var et system som ble brukt på søkere fra mange land før 2014.
Når det gjelder Belgia (Flandern) har Samordna opptak forsøkt å få offisiell karakterstatistikk uten å lykkes. Slik statistikk er ikke tilgjengelig i dag. Samordna opptak får årlig ca. 10 søkere med vitnemål fra Belgia, hvorav 4-5 fra Flandern. Det er med andre ord så få søkere at det ikke er mulig å komme opp i 100 personer slik at det kan utarbeides omregningstabell med grunnlag i egenprodusert statistikk. For at søkere med utdanning fra Flandern skal ha forutsigbarhet i forbindelse med søknad om opptak til høyere utdanning i Norge, har Samordna opptak derfor publisert en lineær omregningstabell. Samordna opptak har videre opplyst at både Sverige og Danmark regner om belgiske karakterer på samme måte som i Norge.
Jeg er enig med representanten Aasen i at det ikke er ideelt å basere seg på lineære omregningstabeller. Det beste utgangspunktet for å lage omregningstabeller er offisiell karakterstatistikk fra det aktuelle landet eller skolesystemet, som sammenliknes med tilsvarende norsk statistikk. For enkelte land er dette dessverre ikke mulig og da gir en lineær omregning best forutsigbarhet. Siden Samordna opptak forgjeves har forsøkt å få karakterstatistikk fra Belgia vil jeg kontakte belgiske myndigheter med sikte på å få ut relevante opplysninger om karakterbruk i videregående opplæring og overgangen til høyere utdanning i Belgia. Dersom dette ikke er mulig vil jeg sammen med Samordna opptak, vurdere om det er mulig å utvikle det statistiske grunnlaget i samarbeid med andre land slik at vi i mindre grad må bruke lineære omregningstabeller. Jeg vil også drøfte med Samordna opptak om det er andre land vi må gjøre ytterligere anstrengelser for å få statistikk fra.
Det er universitetene og høyskolene selv som har ansvar for å vurdere søkere for opptak til høyere utdanning og Kunnskapsdepartementet går ikke inn i enkeltsaker. Jeg ser det derfor ikke som riktig av meg å kommentere denne konkrete saken, men jeg er opptatt av at det skal legges til rette for mest mulig rettferdighet for alle søkere. Mange norske søkere med svært gode resultater får heller ikke studieplass på sitt førstevalg.