Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1661 (2015-2016)
Innlevert: 28.09.2016
Sendt: 29.09.2016
Besvart: 07.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva betyr god tid før avtalen mellom Borgestadklinikken og Helse Sør-Øst går ut og nytt anbud skal være gjennomført for statsråden, og hva vil statsråden gjøre for å påse at anbudet som lyses ut har tilsvarende og likeverdige rammer som det de har ved de andre helseforetakene hva gjelder anbudenes lengde og beleggeskrav?

Begrunnelse

Borgestadklinikken som er den største privat/ideelle aktøren på rusfeltet, sa opp sin løpende rammeavtale med Helse Sør Øst den 1.april 2016. Det er varslet at deres portefølje legges ut på anbud medio januar 2017. Det er viktig for ideell sektor å ha forutsigbare og likeverdige rammer.
Borgestadklinikken driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)lokalisert i fire avdelinger, Bragernes i drammen, Skien og Loland i Vennesla. Tilbudene som gis ved klinikken er helhetlig med avgiftningsenheter, rus og avhengighetspoliklinikker, utredningsenhet, korttids og langtidsbehandlingsenheter, familieenhet, skjermet enhet for gravide rusmiddelmisbrukere, laboratorium og kompetansesenter. Klinikken tar imot pasienter etter HOT §§ 10-2,10-3, 10-4 (alle tvangsparagrafer).
Borgestadklinikken har 378 ansatte fordelt på 232 årsverk, og de ivaretar lokalsykehusfunksjon for Telemark, og regionalfunksjon for familiebehandling og gravide rusmiddelmisbrukere. Klinikken kvalifiserer til å bli utdanningsinstitusjon for spesialister innen rus - og avhengighetsmedisin.
Helse Sør-Øst Helseforetak har hatt løpende og årlige ytelsesavtaler om kjøp av tjenester fra Borgestadklinikken. Ytelsesavtalen for 2015 utgjør 129 heldøgns behandlingsplasser (46965 døgn) og 8 625 polikliniske konsultasjoner i året, hvilket vil si at Borgestadklinikken er den største klinikken på døgnbehandling innen TSB.
Borgestadklinikken sa opp den løpende rammeavtalen med helse Sør-Øst RHF, da dennes vilkår ikke var til å leve med videre. Anbud er muntlig varslet medio januar 2017. Statsråden har svart undertegnede ved et tidligere spørsmål at et nytt anbud skal være gjennomført i god tid før avtalens utløp. Kompetanse på feltet må sikres og rammene til privat-ideelle bør harmoniseres på tvers av helseforetakene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Borgestadklinikken valgte som kjent å si opp sin eksisterende avtale med Helse Sør-Øst RHF 1. april d.å. Avtalen har en oppsigelsestid på 2 år. Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at de etter oppsigelsen raskt satte i gang sine forberedelser til å gjennomføre en ny anskaffelse innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Anskaffelsen gjelder geografisk for det samme området som Borgestadklinikken i dag betjener.
Helse Sør-Øst RHF har i sitt forberedende arbeid fulgt sin ordinære prosedyre for anskaffelser, som innebærer at det først skal gjøres en behovsvurdering som grunnlag for utarbeidelsen av et konkurransedokument. Det er etablert en arbeidsgruppe som består av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner, helseforetakene og brukerorganisasjonene. Arbeidsgruppen har fått et mandat med overordnede rammer for arbeidet. Når arbeidsgruppen har gjort sine vurderinger vil det bli laget et notat til administrerende direktør i det regionale helseforetaket som vedtar de endelige rammene for anskaffelsen, både når det gjelder omfanget av anskaffelsen og innretningen på denne. Dette vil danne grunnlag for ferdigstillelsen av konkurransegrunnlaget. Helse Sør-Øst RHF vil da blant annet ta stilling til beleggskravet, og som et ledd i beslutningsprosessen innhente opplysninger og erfaringer fra de andre regionale helseforetakene.
Når det gjelder gjennomføring av selve anskaffelsen så tas det sikte på at det går ut et første varsel om at det skal gjennomføres en anskaffelse nå i høst, mens selve utlysningen vil skje i januar/februar med inngåelse av ny(e) avtale(r) før sommeren 2017. Dette betyr at det tentativt er lagt opp til at det vil være 9 måneder mellom ny avtaleinngåelse og opphør av avtalen med Borgestadklinikken den 30. mars 2018.
Helse Sør-Øst RHF har innenfor tverrfaglig spesialisert behandling valgt å inngå løpende (dvs. ikke tidsbegrensede) avtaler, det er derfor naturlig at Helse Sør-Øst RHF også vurderer en slik løsning i forbindelse med inngåelse av nye avtaler innen dette fagområdet.