Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1662 (2015-2016)
Innlevert: 28.09.2016
Sendt: 29.09.2016
Besvart: 10.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Er det aktuelt for statsråden å akseptere at porteføljen til Borgestadklinikken reduseres når anbudet legges ut på nytt, om en skal bruke de samme rammer som nåværende avtale legger til grunn?

Begrunnelse

Helse Sør-Øst Helseforetak (HSØ HF) sa på fellesmøte for TSB (Tverrfaglig spesialistbehandling) på Hamar 21.09.2016 at det var kun Borgestadklinikkens portefølje som blir lagt ut på anbud, og at HSØ forholder seg til de samme økonomiske rammer som nå. Om det ikke legges mer penger i potten så må det bety en reduksjon av behandlingsplasser på Borgestadklinikken. Det er jo pga. av at nåværende avtale ikke gir drivverdig økonomi at Borgestadklinikken sa opp avtalen med HSØ 1.april 2016.
Regjeringen Solberg gjeninnførte den gylne regel om at rus og psykisk helse hver for seg skal ha en årlig vekst i hvert helseforetak som er større enn for somatikken.
I en organisasjonsanalyse fra 2015 dokumenterer Borgestadklinikken en mangeårig underfinansiering av pasienttilbudet. Borgestadklinikken gir ifølge Helsedirektoratet et helhetlig tilbud innen TSB på linje med helseforetakene, men får 200 millioner kroner mindre enn de offentlige foretakene for samme tjenesten.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er som kjent Helse Sør-Øst RHFs ansvar å sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder tverrfaglig spesialisert rusbehandling og institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4 (jf. spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a, pkt. 5). Videre skal det regionale helseforetaket planlegge, organisere, styre og samordne virksomhetene i helseforetakene som de eier og vurdere om deler av tjenestene skal ytes gjennom inngåelse av avtale med private eller offentlige virksomheter som de ikke eier (jf. helseforetakslovens § 2a.).
Helse Sør-Øst RHF har i sitt forberedende arbeid knyttet til denne konkrete anskaffelsen fulgt sin ordinære prosedyre for anskaffelser, som innebærer at det først skal gjøres en behovsvurdering som grunnlag for utarbeidelsen av et konkurransedokument. Det er etablert en arbeidsgruppe som består av representanter fra Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner, helseforetakene og brukerorganisasjonene. Arbeidsgruppen har fått et mandat med overordnede rammer for arbeidet. Når arbeidsgruppen har gjort sine vurderinger vil det bli laget et notat til administrerende direktør i det regionale helseforetaket som vedtar de endelige rammene for anskaffelsen, både når det gjelder omfanget av anskaffelsen og innretningen på denne. Dette vil danne grunnlag for ferdigstillelsen av konkurransegrunnlaget.
Regjeringen Solberg har som nevnt i spørsmålet gjeninnført "den gylne regel" og ønsker med dette å sikre en satsing på tilbud til rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser. Regjeringen har dessuten gjennomført særskilte tiltak for å styrke disse tjenestetilbudene gjennom en styrking av basisbevilgningen i 2014 til økt kjøp fra private virksomheter innenfor områdene psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Dette kom i tillegg til målet om å styrke tverrfaglig spesialisert behandling i 2014 i Helse Sør-Øst med om lag 110 plasser fra ideelle virksomheter.
Helse Sør-Øst RHF gjorde i 2013 og 2014 både en utvidelse av de eksisterende avtalene innen tverrfaglig spesialisert behandling og gjennomførte en ny anskaffelse. Dette medførte en økning på om lag 140 døgnplasser hos private ideelle avtaleparter. Det ble samtidig lagt inn betydelige ressurser til en styrking av kvaliteten på behandlingstilbudene, herunder gitt midler til etablering av ambulant virksomhet før og etter innleggelse hos flere avtaleparter. Denne satsningen har først fått full effekt i 2016, siden det naturlig nok tar noe tid å etablere full kapasitet ved nye tilbud. Dette har ifølge Helse Sør-Øst RHF medvirket til at de har oppfylt prioriteringsregelen innenfor tverrfaglig spesialisert behandling frem til nå.
Hvordan den forestående anskaffelsen vil påvirke det totale tilbudet i Helse Sør-Øst RHF med hensyn til "den gylne regel", er det fortsatt for tidlig å konkludere på.