Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1667 (2015-2016)
Innlevert: 29.09.2016
Sendt: 30.09.2016
Besvart: 10.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Kan statsråden legge frem en engangsrapport for "median ventetid" og gjennomsnittlig "tid til tjenestestart" til og med andre tertial 2016 (august 2016)?

Begrunnelse

Ventelistetallene er nå offentliggjort til og med august 2016. Men tallene for median ventetid og gjennomsnittlig tid til tjenestestart (prosedyre, inngrep osv.) er kun publisert frem til og med 2015. Når tallene for f. eks "tid til tjenestestart" viser dobbelt så lang ventetid som de "offisielle" ventetidstallene, ønsker Stortinget innsyn i status per august 2016.
Jeg ber om at tallene presenteres på vanlig måte med nasjonale tall og brutt ned på region og foretak der dette er mulig og ønskelig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har forelagt spørsmålet for Helsedirektoratet.
Helsedirektoratet opplyser at tall på tid til tjenestestart for 2016 foreløpig ikke er tilgjengelig i NPR (Norsk pasientregister). Disse tallene har hittil blitt publisert årlig. Årlig revisjon er nødvendig som følge av endringer i kodeverk for prosedyrer og diagnoser. For året 2016 kreves en større revisjon av tjenestegruppene som følge av overgang til nytt prosedyrekodeverk, NCRP, for en del av tjenestene.
Til forskjell fra ordinær ventetidsmåling, vil definisjon av tjenestegruppene og måling av tid til tjenestestart kreve et mer omfattende analysearbeid. Dette følger av endringer i behandlingstilbudet, slik som nye behandlingsformer, og endrede kodingsregler. Innholdet i tid til tjenestestart endres også ved at nye pasientgrupper legges til, eller at grupper slås sammen. Datagrunnlaget fra NPR er ikke de månedlige ventelistedataene, men krever tertialvise aktivitetsdata. Prosessen før publisering inkluderer også kvalitetssjekk av volumtall for de ulike tjenestegruppene i somatiske sykehus.
Årstall for 2016 vil bli publisert i 2017. Helsedirektoratet opplyser at de arbeider med å legge om prosessene i dette arbeidet, slik at foreløpige tall på tid til tjenestestart kan publiseres tertialvis fra 2017.
Jeg vil for øvrig minne om at både gjennomsnittlig og median tid til tjenestestart er redusert med syv dager fra 2013 til 2015.