Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1671 (2015-2016)
Innlevert: 30.09.2016
Sendt: 30.09.2016
Besvart: 05.10.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Fylkesmennene har no levert sitt råd om kommunestruktur.
Skal fylkesmennene framleis arbeide med kommunereforma eller er det no regjeringa og stortinget som tek over?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Fylkesmennene hadde, jf. tildelingsbrevet til fylkesmennene for 2016, frist til 1. oktober med å sende inn sine tilrådingar. Fylkesmennene har òg fått i oppdrag å halde fram arbeidet med å rettleie kommunar med behov for noko ekstra tid, jf. brevet eg sende 1. juli i år:

«Jeg vil derfor legge til rette for at kommuner som fatter vedtak etter 1. juli også vil bli omfattet av vurderingene og forslagene i proposisjonen som legges fram for Stortinget våren 2017. For å få til dette, bør kommunene ha fattet sine vedtak innen årsskiftet 2016, slik at de kan bli en del av Stortingets behandling våren 2017. Det er viktig at fylkesmennene har tett dialog med kommunene og departementet for å sikre at alle kommuner som er på vei kommer i mål i tide.
Kommunenes vedtak sendes fylkesmannen, som behandler disse ved å gi et tillegg til tilrådningen av 1. oktober.»

Jf. kommuneproposisjonen for 2017 varer støtta til prosessrettleiar i det einskilde fylkesmannsembete ut 2016. Frå og med 2017 inngår oppfølging av kommunar som er slått saman i det ordinære rettleiingsarbeidet til fylkesmennene. Fylkesmannen har mellom anna ei rolle i oppfølginga av Stortinget sine vedtak våren 2017, og skal kalle inn til felles kommunestyremøte når det er gjort nasjonalt vedtak om samanslåing, jf. inndelingslova § 25. Fylkesmannen skal og rettleie kommunar og andre interessentar om inndelingslova.
Alle fylkesmenn har i sine tilrådingar peika på langsiktige behov for strukturreformer i sine fylke. Eg legg derfor til grunn at fylkesmennene også i åra framover vil leggje til rette for at kommunar vurderer samanslutning med andre kommunar.