Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:1676 (2015-2016)
Innlevert: 30.09.2016
Sendt: 30.09.2016
Besvart: 07.10.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Regjeringa har nettopp foreslått å utvide grensene for hvor mye fisk turister kan ta med ut av landet fra 15 til 30 kilo.
Hva kan utlendinger ta med seg i øvrig fiske og fangst ut av landet, og har statsråden eksempler på andre land med lignende ordninger som åpner for at turister kan ta med fisken ut av landet?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Nærings- og fiskeridepartementet sendte 28. september 2016 på høring forslag om endring av havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske og forslag til ny forskrift om turistfiskevirksomheter. Høringsforslaget inneholder en rekke forslag til tiltak som skal legge til rette for rapportering av fangst og registrering av turistfiskebedrifter. Forslaget om å heve utførselskvoten fra 15 til 30 kilo er bare ett av disse.
I de siste 15-20 årene har det vært en framvekst av flere reiselivsbedrifter som tilrettelegger for såkalt turistfiske. Disse bedriftene baserer sin næringsvirksomhet på uttak av våre felles begrensede fiskeriressurser. Vi har ikke en god oversikt over hvor mye fisk denne næringsaktiviteten samlet sett tar av våre fellesressurser.
Jeg mener det er viktig at vi nå kan lage en ordning som gir oss mulighet til å få oversikt over turisters uttak av ressursene i havet. Mitt inntrykk er at store deler av kystbefolkningen, yrkesfiskerne og ikke minst turistfiskenæringen selv stiller seg positiv til en viss regulering av denne næringen. Høringen bygger langt på vei på en enstemmig rapport, Turistfiske i sjø, avgitt 27. juni 2011 av en partssammensatt arbeidsgruppe.
Når det gjelder det konkrete forslaget om å åpne for at turister kan ta med 30 kg fisk ut av landet, så gjelder dette bare når turistene har fangstet i regi av registrerte turistfiskevirksomheter. Forslaget er ment å gjøre det mer attraktivt for turistene å velge turistfiskeanlegg som rapporterer fangst. En slik endring vil også kunne tjene som en gulrot for de bedriftene som bruker de nye registrerings- og fangstrapporteringsordningene, og vil styrke seriøse aktører i bransjen.
Utførselskvoten på 15 kilo fisk og fiskevarer ble opprinnelig innført i 2005 som ett av flere tiltak for å styrke kysttorskvernet. Før dette var det ikke en egen utførselskvote for fangst fra sportsfiske. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at det i Norge ikke gjelder noen kvantumsbegrensninger eller krav om fiskekort for turistfiske eller annet fritidsfiske til eget konsum. Dette gir regelen et særnorsk preg, og vi er ikke kjent med om en slik utførselsbegrensning gjenfinnes i andre land, i hvert fall ikke i en identisk versjon.
Når det gjelder utformingen av gjeldende utførselskvote, så innebærer den at ingen kan utføre mer enn 15 kg fisk eller fiskevarer, samt en trofefisk, innenfor en periode på 24 timer, med mindre det sannsynliggjøres at fisken er kjøpt i Norge. Bestemmelsen gjelder for alle personer som forlater Norge, ikke bare utenlandske turistfiskere. Den gjelder bare saltvannsfisk, og heller ikke andre marine ressurser enn fisk. Det er således ingen egen begrensning på utførsel av for eksempel kongekrabbe fra sportsfiske. Dette har imidlertid begrenset praktisk betydning fordi utlendinger som ikke er bosatt i Norge kun har adgang til å fiske med håndsnøre og derfor ikke anledning til å høste så mange andre arter enn fisk fra havet.
For helhetens skyld legger jeg til at det vil være den reisendes eget ansvar å påse at man overholder regler om innførsel til et land man reiser gjennom eller bestemmelseslandet, ved utreise fra Norge.