Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:3 (2016-2017)
Innlevert: 01.10.2016
Sendt: 03.10.2016
Besvart: 07.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Barnepallisjon er tverrfaglig og Stortinget har bevilget midler til et prøveprosjekt for utdanning og HiO har fått dette. I dag befinner de fleste barn som kommer inn under barnepalliasjon seg i barne- og avlastningsboliger. Disse barna vil dra stor nytte av personale med slik kompetanse, men kriteriene for opptak på dette studiet er at man er sykepleier.
Hvordan kan statsråden sikre at personale som jobber med disse barna får nødvendig kompetanse på barnepalliasjon?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er svært opptatt av at døende barn og deres pårørende skal oppleve trygghet og få en verdig avslutning på livet. Denne regjeringen ønsker å styrke tilbudet innen lindrende behandling og legge til rette for et større mangfold av tilbud. Vi må være sikre på at pasienter, og deres pårørende, som er i en sårbar og vanskelig situasjon, ivaretas på en helhetlig måte. Det er en bred erkjennelse av at vi i dag ikke klarer å gi gode palliative tjenester til alle som trenger det, og at det er varierende kapasitet og kompetanse i tjenestene.
Det er i de senere år iverksatt en rekke tiltak for å styrke kompetansen i palliasjon generelt og innenfor barnepalliasjon spesielt. Som representanten er kjent med, er det opprettet et videreutdanningstilbud for barnepalliasjon, og det er en egen tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som skal bidra til å gi informasjon og styrke kompetansen om barnepalliasjon. Videre bevilger vi årlig om lag 1,2 milliarder kroner til ulike kompetansehevende tiltak, blant annet til grunn-, videre- og etterutdanning av helse- og sosialpersonell. Det bevilges også årlig 16 mill. kroner til kommunale prosjekter som skal bidra til kompetansebygging innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
For å få en bred gjennomgang av palliasjonsfeltet, også hva gjelder barn og unge, har regjeringen nedsatt et offentlig utvalg. Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens palliative tilbud og foreslå tiltak som møter pasientenes og de pårørendes behov. Det skal blant annet vurderes hvordan kvaliteten, kompetansen og det tverrfaglige samarbeidet kan styrkes. Utvalgets mandat legger til grunn at barn og unge er sårbare grupper, og derfor må få en spesiell oppmerksomhet i utvikling av tjenestene.
Jeg avventer utvalgets innstilling i form av en NOU innen 31. desember 2017. Utvalgets arbeid vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltak for å bedre kompetansen i palliasjon generelt og innenfor barnepalliasjon spesielt.