Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:4 (2016-2017)
Innlevert: 03.10.2016
Sendt: 03.10.2016
Besvart: 13.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): På hvilken måte vil statsråden sørge for at Helse Midt-Norge følger opp Stortingets vedtak for 2014, og anskaffer plasser for døgnbehandling i regi av private og ideelle aktører, slik at ruspasienter i den helseregionen sikres likeverdige tjenester og rett til behandling på samme måte som ruspasienter i andre regioner har fått mulighet til?

Begrunnelse

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2014 øremerket regjeringen, Venstre og KrF penger til kjøp av 200 nye behandlingsplasser hos private og ideelle aktører. Dette ble også fulgt opp i oppdragsdokumentene fra Helse og Omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene, hvor det ble gitt måltall for økning i antall døgnplasser for hver region. Fordelingen var på 110 plasser i Helse Sør - Øst, 40 plasser i Helse - Vest, 25 plasser i Helse - Midt Norge og 25 plasser i Helse- Nord.
Kapasitetsøkningen skulle bidra til flere langtidsplasser og til økt behandlingskapasitet for pasienter med samtidige rus og psykiske lidelser, akutt og abstinensbehandling, gravide/familier med rusproblemer og unge med mer omfattende hjelpebehov.
I følge rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2015, utgitt i sept. 2016 hadde Helse Sør- Øst og Helse-Nord oppfylt måltallet ved utgangen av 2014, mens Helse - Vest nådde sitt mål i 2015. helse Midt - Norge har fra 2013 til 2015 kun hatt en økning på 6 døgnplasser.
Den samme rapporten viser at Helse- Midt har den laveste dekningsraten av døgnplasser innen TSB (Tverrfaglig spesialistbehandling) av alle helseregionene. Dekningsraten de siste årene har vært uendret, mens det i de andre helseregionene har økt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I opptrappingsplanen for rusfeltet har (2016-2020), jf. Prop. 15 S (2015-2016) har regjeringen foretatt en samlet gjennomgang som omfatter både kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste. I planen har regjeringen bl.a. vektlagt utvikling av kommunale tjenester med boligtiltak og lavterskeltilbud, brukerdeltagelse, bedre tilgjengelighet på begge forvaltningsnivåer og bedre sammenheng mellom offentlige og private tjenester med hensyn til fagutvikling, forskning og planarbeid. Tilgjengeligheten vil være avhengig av kapasiteten på både døgntilbud, polikliniske tilbud og omfanget av ambulante tjenester.
Jeg har forelagt spørsmålet fra representanten Bollestad for Helse Midt-Norge RHF.
Helse Midt-Norge RHF viser i sin tilbakemelding til at det ble vedtatt en regional opptrappingsplan i Midt-Norge for TSB i 2014, i tråd med foreliggende styringssignaler. Det vil si at følgende pasientgrupper/tiltak skulle prioritertes: Langtidsplasser for rusavhengige, pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser, akutt- og abstinensbehandling, gravide/familier med rusproblemer og unge med mer omfattende hjelpebehov. Opptrappingen innebar en styrking av tilbudet både innen private institusjoner og egne helseforetak. Gjennom innfasing av TSB i øvrige sykehusforetak i regionen bidro den også til å styrke tilbudet for pasienter med sammensatte lidelser.
Helse Midt-Norge viser til at ulike målgrupper har ulike behov og at det er nødvendig med et mangfold av tjenestetilbud, herunder regionale og lokale funksjoner. Det opplyses at tilbudet til alle pasientgruppene som er nevnt ovenfor er styrket, men at det ikke er anskaffet døgnplasser der de mener at riktig tiltak er dagtilbud, polikliniske tjenester og/eller ambulante tilbud.

Helse Midt-Norge opplyser at det gjennom anskaffelser med private tilbydere ble oppnådd følgende økning i døgnplasser i 2014, herunder polikliniske tjenester:

-Tyrilistiftelsen totalt 35 døgnplasser, av disse 5 nye plasser, herunder poliklinikk før døgnbehandling, samt ambulante tjenester. Tilsvarende en årlig pasientgjennomstrømning på ca 60 -70 pasienter. Regionalt tilbud, langtidsplasser for rusavhengige
-Kvamsgrindkollektivet: Totalt 22 døgnplasser, økning 8 plasser, herunder økt poliklinisk aktivitet. Regionalt døgntilbud for unge med mer omfattende hjelpebehov
-Etablering av dagtilbud Lade behandlingssenter. Regionalt tilbud for gravide/familier med rusproblemer
-Utlysning av 12-trinnsplasser døgn (5 døgnplasser). Ingen tilbydere
-Lade Behandlingssenter: 5 døgnplasser definert som «fleksible plasser»
-Integrering av polikliniske/ambulante tjenester for å sikre samordnede, og helhetlige pasientforløp.

I tillegg ble følgende gjennomført i egne helseforetak:

-2 - 3 lokalbaserte avrusningsplasser i Helse Nord-Trøndelag.
-Poliklinisk avrusning og fleksisenger i Helse Møre og Romsdal.
- Øyeblikkelig hjelp-funksjonen ble flyttet til St. Olavs hospital fra Lade Behandlingssenter

Helse Midt-Norge konkluderer med en erkjennelse av at kravet om 25 døgnplasser fra private tjenesteytere ikke ble nådd, som representanten Bollestad påpeker. I alt ble det i henhold til oppstillingen ovenfor etablert 18 slike plasser. Det konkluderes samtidig med at opptrappingen ble videreført etter 2014 gjennom å styrke kvalitet og kapasitet både innen private og offentlige enheter med styrking av døgnplasser, dagtilbud og polikliniske tjenester, herunder ambulant virksomhet. Det vises for øvrig til at prioriteringsregelen (den gylne regel) er oppfylt etter alle kriterier på TSB-området og til at ventetid og omfang av fristbrudd er gått ned.
Jeg er tilfreds med at prioriteringsregelen er fulgt opp etter alle kriterier på TSB-området, og jeg merker meg at ventetidene er gått betydelig ned. NPR-statistikken viser bl.a. at ventetiden til utredning/behandling for rusbehandling i Helse Midt-Norge var på 59 dager i august 2014, mens den er redusert til 45 dager i august 2015 og ned til 34 dager for samme måned i 2016.
Jeg er ikke tilfreds med at målet om en økning på 25 plasser fra private tilbydere ikke ble nådd. Etter en samlet vurdering av innsatsen på TSB-området legger jeg likevel til grunn at Helse Midt-Norge RHF ivaretar sitt sørge for-ansvar på området på en tilfredsstillende måte. Jeg legger da særlig vekt på den kraftige nedgangen i ventetid, som bekrefter at det er gjort en betydelig innsats på området.