Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:7 (2016-2017)
Innlevert: 04.10.2016
Sendt: 04.10.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 07.10.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I Mandal planlegges det utbygging av en større småbåthavn som berører 50 dekar med ålregresseng (Landekilen og Søndrekilen). Ålegressenger er blant Norges rikeste naturtyper og er blant annet viktige som oppvekstområde for torsk og hjem for mange ulike arter. Mange ålegressenger langs kysten vår er allerede ødelagt og den aktuelle enga er av en slik størrelse at den er av nasjonal viktighet. Flere faginstanser har levert innsigelser i saken.
Vil statsråden gripe inn og stanse den planlagte utbyggingen?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg antar at spørsmålet gjelder områdereguleringen for Landebukta som er vedtatt av Mandal kommune. Planen legger til rette for blant annet småbåthavn. Dette krever imidlertid detaljregulering. Fylkesmannen hadde innsigelse til områdeplanen. Den ble trukket etter mekling, og det ble gitt nærmere føringer for detaljregulering av småbåthavnen. Videre er det stilt krav om utredninger som må foretas i forbindelse med detaljreguleringen. Det er også stilt krav om at det gjennomføres et grundig utredningsprogram basert på NIVAs tidligere kartlegging datert 4. juni 2012. Utredningsprogrammet skal vise hvorvidt småbåthavnen kan utbygges uten å skade den nasjonalt viktige ålegressengen, og i tilfelle hvordan dette kan gjennomføres.
Områdereguleringen er påklaget av nabo. Klagen ble ikke tatt til følge av planutvalget i Mandal kommune, og saken skal nå sendes over til fylkesmannen for endelig klagebehandling.
Ved en eventuell detaljregulering av småbåthavnen vil fylkesmannen kunne fremme innsigelse til planen hvis de mener at ålegresset ikke blir tilstrekkelig ivaretatt etter de nye utredningene. Planer som det foreligger innsigelse til blir oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse, dersom saken ikke løses.
Jeg har derfor ikke grunnlag for å gripe inn i denne saken.