Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:12 (2016-2017)
Innlevert: 04.10.2016
Sendt: 05.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Har statsråden planer om å gjøre endringer i sidemålsundervisningen, som for eksempel å gjøre skriftlig sidemål valgfritt?

Begrunnelse

For en tid siden kunne NRK-TV fortelle at det i Nordland fylke nå er kun én elev i grunnskolen med nynorsk som hovedmål. Ifølge offisiell statistikk har bare 1,73 % av grunnskoleelever utenom vestlandsfylkene nynorsk som hovedmål, og i videregående skole er andelen sunket prosenten til 0,65. Dette er tall som tyder på at nynorsk mer er å regne som en regional språkform enn et landsdekkende riksspråk.
Vi ser at elever med nynorsk som hovedmål ikke strever med sidemål i samme grad, noe som skyldes at de er mer fortrolig med et dominerende bokmål som omgir dem i dagliglivet. Frp mener derfor at noe bør gjøres med sidemålsundervisningen.
Lektorer i norsk ved Hamar Katedralskole sendte en tid før påske et brev til Utdanningsdirektoratet om å sløyfe karakteren sidemål til eksamen – da elevene i stor grad benytter dagens oversettelsesprogrammer fra bokmål til nynorsk, når de skal skrive på sidemålet.
Mange lærere mener resultatet av den skriftlige sidemålsundervisningen i den videregående skole ikke står i forhold til innsatsen og tidsbruken
Norsklærere påpeker også at heller ikke hovedmålsferdighetene er som de bør være, og at kreftene i sterkere grad bør settes inn der.
Skriftlig opplæring skal gi skriveferdighet. Innføring i sidemålets litterære kultur, som er det viktigste formålet med sidemålsopplæringen, kan elevene få på en bedre måte enn ved å måtte gjennomgå elementær opplæring i grammatikk og rettskrivning.
Et annet viktig aspekt vedrørende sidemålsundervisningen er at andelen nordmenn og andre innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn er økende.
De utgjør etter Statistisk Sentralbyrås siste statistikker 16,3 % av befolkningen – ca. 700 000 mennesker. Disse har i overveiende grad ikke hatt opplæring i nynorsk og skal etter hvert integreres i det norske samfunn. I Oslo utgjør denne del av befolkningen nå ca. 33 %.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I forbindelse med fagfornyelsen som skal starte opp som en oppfølging av Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, vil også norskfaget bli gjenstand for fornyelse. Regjeringen ønsker at fagene skal bli mindre omfattende og få en tydeligere prioritering, samtidig som det gis høye ambisjoner for elevenes læring. Hver gang det gjøres endringer i læreplanen for norskfaget vil spørsmål om endringer i sidemålsundervisningen komme opp. Temaene i denne diskusjonen er velkjente. De spenner fra at opplæring i sidemål bør bli frivillig, til hvordan vurderingsformene skal være for sidemål spesielt og norskfaget generelt.
Jeg ser frem til å ta fatt på arbeidet med fagfornyelsen. I den forbindelse er det også helt naturlig å se på sidemålet i norskfaget. Det vil omfatte både innhold og vurderingsform. Da læreplanen i norsk ble revidert høsten 2013, ble det igangsatt et forsøk med redusert antall karakterer i underveisvurderingen i norskfaget på Vg1 og Vg2. Høsten 2014 ble forsøket utvidet til også å gjelde for 8.-9. årstrinn. Forsøket dreier seg om å redusere antall karakterer i underveisvurderingen i norskfaget de første to årene på ungdomstrinnet og på studieforberedende utdanningsprogrammer. Sluttrapporten fra forsøket vil foreligge i juli 2018 og vil være relevant for prosessen med fornyelsen av norskfaget.
Arbeidet med fagfornyelsen skal igangsettes i høst, men prosessen vil trolig ikke være ferdigstilt før tidligst i 2019-2020. Fagfornyelsen skal gjøres i tett samarbeid med relevante parter og aktører. Jeg er opptatt av bred involvering i denne prosessen og vil utarbeide en strategi for dette. Alle læreplanene som fornyes skal også sendes på høring på vanlig måte.
Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet har i sine partiprogrammer at elevene i større grad bør få konsentrere seg om sitt hovedmål fremfor sidemål. Det er ikke flertall på Stortinget for noen endringer i sidemålsordningen nå, og regjeringen har derfor ikke lagt frem forslag om dette.