Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:16 (2016-2017)
Innlevert: 05.10.2016
Sendt: 05.10.2016
Besvart: 13.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Er helseministeren innforstått med at de administrative endringer i betalingsansvaret for dyre biologiske legemidler kan gjøre det umulig for mindre ideelle sykehus å fortsette driften, og vil helseministeren sørge for at de faktiske kostnadene dekkes ved omleggingstidspunktet og at eventuelle fremtidige økninger dekkes med friske midler?

Begrunnelse

Det er varslet at betalingsansvaret for dyre biologiske legemidler overføres fra opptaksområdesykehus, til behandlende sykehus. For et sykehus som Betanien Hospital Skiens del vil denne merbelastningen utgjøre om lag 40 % av dagens basisramme, og vil slå beina under den grunnleggende finansieringen av sykehusdriften. Det er ikke gitt forpliktende tilbakemeldinger om eventuelle endringer i rammetilskudd som følge av denne omleggingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har forelagt spørsmålet for Helse Sør-Øst RHF.
Helse Sør-Øst opplyser at de har etablert en arbeidsgruppe for vurdering av finansieringsansvaret for såkalte dyre legemidler (infusjoner). Representanter fra helseforetakene og de private ideelle sykehusene deltar i denne.
I dagens finansieringsordning i Helse Sør-Øst dekker helseforetaket/sykehuset hvor pasienten er hjemmehørende kostnadene til dyre legemidler, uavhengig av hvilket helseforetak/sykehus som behandler pasienten. Det er tre mindre private sykehus i Helse Sør-Øst som ikke har eget opptaksområde, og som ikke dekker disse kostnadene i dag. Disse sykehusene har en del aktivitet knyttet til fagområder med relativt stor bruk av slike legemidler. Dersom finansieringsansvaret for disse legemidlene endres slik at behandlende sykehus dekker kostnadene, slik de gjør med andre legemidler og behandlingskostnader, vil dette medføre økte kostnader for disse sykehusene. Et forslag til løsning vedrørende finansieringsansvar er fremmet for ledelsen i Helse Sør-Øst. Ifølge Helse Sør-Øst er det ikke tatt en beslutning, dvs. at det ikke er avklart om det blir noen endringer i finansieringsansvaret og basisrammer for 2017. Helse Sør-Øst opplyser at de legger til grunn at en eventuell endring av finansieringsansvaret også fører til endring av sykehusenes basisrammer.