Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:18 (2016-2017)
Innlevert: 05.10.2016
Sendt: 05.10.2016
Besvart: 11.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Hvordan har justisministeren jobbet for å forsikre seg om at intensjonen i forliket om samlokalisering av nødetatene blir ivaretatt?

Begrunnelse

15. mars d.å. vedtok Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en ny organisering for 110-sentralene over hele landet, i tråd med Stortingets vedtak om å samlokalisere nødetatene for å styrke kompetansebyggingen.
En viktig forutsetning for at Arbeiderpartiet skulle støtte forliket, var at lokale aktører skulle involveres tett i prosessen, at ingen sentraler skulle nedlegges i 2016 uten lokal enighet og at kommunene som har brukt midler på å ruste opp 110-sentraler siden 2010 som de nå mister, skal kompenseres.
110-sentralen i Namsos er blant dem som er vedtatt nedlagt og flyttet til Trondheim. Selv om det er satt opp en arbeidsgruppe bestående av blant annet ordførerne i Namsos og Trondheim, er det lite involvering fra DSBs side. I Namdalsavisa har ansatte ved 110-sentralen i Namsos også gitt uttrykk for usikkerhet knyttet til gangen i sammenslåingsprosessen. Trondheim kommune har i tillegg levert klage mot DSBs vedtak.
Den vedtatte nedleggelsen av Namsos 110-sentral tapper Namdalen for viktige kompetansearbeidsplasser. Det er vanskelig for politikerne lokalt å møte konsekvensene av vedtaket når de ikke vet hvilken kompensasjon som kommer fra staten. Stortinget er fortsatt ikke blitt framlagt en sak som beskriver hvilken kompetanseordning som er planlagt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Gjennom nærpolitireformen skal brann- og redningsetatens nødmeldingssentraler samlokaliseres vegg-i-vegg med politiets operasjonssentraler og slik at de dekker de samme geografiske områdene. Denne prosessen medfører at antall 110-sentraler reduseres fra 18 til 12. Hovedformålet er å oppnå best mulig samhandling mellom disse samfunnskritiske tjenestene. En reduksjon i antall 110-sentraler vil også medføre at operatørene får økt brannfaglig kompetanse gjennom øving og læring fra flere reelle hendelser og at kommunene får lavere kostnader knyttet til drift av tjenesten.
Gjennomføring av samlokaliseringsprosessen krever god involvering av alle involverte. Overordnet er Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for nødkommunikasjon bedt om å jobbe for samlokalisering i sine respektive tildelingsbrev for 2016. Stortinget har for innværende år bevilget til sammen 22,7 mill. kroner til samlokalisering og det er i Prop 1 S (2016-2017) foreslått at det skal bevilges ytterligere 48,9 mill. kroner til dette arbeidet. Jeg følger også prosessen tett gjennom faste møter med Politidirektoratet og gjennom møter med andre involverte ved behov.
For å sikre god involvering og lokal forankring, opplyser DSB at de siden august 2015 har avholdt informasjons- og dialogmøter i 10 av de 12 nye 110-regionene. I tillegg avholdt DSB vinteren 2016 en egen møteserie for syv av de nye 110-regionene hvor etableringen av nye 110-regioner og samlokaliseringen vil medføre en endring av dagens 110-organisering. Politisk og administrativ ledelse i kommunene, brann- og redningsvesenet og 110-tjenesten har deltatt i disse møtene. For Trøndelag 110-region ble disse møtene avholdt hhv. 24.09.15 og 22.02.16.
DSB opplyser videre at klagen fra Trondheim kommune er til behandling og at det er berammet et møte den 17. oktober 2016 mellom kommunen, 110-tjenesten, Politidirektoratet, det lokale politidistriktet og DSB om denne saken. Det er for øvrig ingen 110-sentraler som vil bli nedlagt i 2016. Den første samlokaliserte nødmeldingssentralen vil bli satt i drift i politidistrikt Innlandet i løpet av 1. halvår 2017.
Gjennom stortingets behandling av Prop 61 LS (2014-2015) - nærpolitireformen – ble regjeringen bedt om å utforme en kompensasjonsordning som ivaretar kommuner som har investert i nye nødmeldingssentraler etter 2009. Dette arbeidet pågår fortsatt i departementet og jeg vil bli komme tilbake til Stortinget med forslag til en slik ordning på egnet måte.