Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:19 (2016-2017)
Innlevert: 05.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Besvart: 10.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hvorfor velger man å etablere interim organisasjonen til politiets lønns- og regnskapssentral, på Østlandet, og ikke i Kristiansund hvor sentralen til slutt skal være?

Begrunnelse

Politiet skal effektivisere en rekke av etatens administrative funksjoner som en del av den pågående nærpolitirefomen. Blant disse er lønns- og regnskapstjenestene, som i dag organiseres på 44 ulike steder i politiet. Tjenestene skal nå samles i en lønns- og regnskapssentral og lokaliseres i Kristiansund. I en overgangsfase skal dette omfattende omstillingsarbeidet utføres gjennom å etablere en interimsorganisasjon.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politiet har spesielle arbeidstidsbestemmelser og en rekke manuelle rutiner som krever særskilt kompetanse. I utgangspunktet er det få ressurser i Kristiansund med kompetanse og kunnskap om politiets systemer og rutiner. Det forventes derfor ikke at Kristiansund kan være klar til å overta lønns- og regnskapsoppgavene fra 1. januar 2017.
Lønns- og regnskapsoppgavene for Agder politidistrikt må overføres til Politiets fellestjenester fra 1. januar 2017 på grunn av endringer i de administrative systemene og fordi overføringen henger sammen med planen for gjennomføringen av nærpolitireformen i politidistriktene. Lønn og regnskap i de andre politidistriktene overføres deretter til fellestjenestene distrikt for distrikt.
For å sikre at Politiets fellestjenester skal kunne overta ansvaret for lønn og regnskap for det første politidistriktet den 1. januar, etableres det derfor en midlertidig organisasjon i Oslo. Samtidig bygges den permanente organisasjonen opp i Kristiansund.
Bemanningen av den midlertidige organisasjonen baserer seg på ansatte i etaten som bor i nærheten av Oslo, i tillegg benyttes innleid prosjektledelse og vikarer. Det gir fleksibilitet slik at bemanningen i Oslo kan trappes ned etter hvert som kapasiteten bygges opp i Kristiansund.
Det jobbes nå med å kartlegge hvor mange ansatte som blir med til Kristiansund, og rekrutteringen er i gang. Det vil ta noe tid før en ledelse er på plass. Jeg er glad for at det meldes om positiv interesse for stillingene som er lyst ut i Kristiansund. Planen er at oppgavene gradvis overføres til den permanente organisasjonen i Kristiansund i løpet av våren 2017.
Som vist til i svar på skriftlig spørsmål nr. 1293 og 1539 (2015-2016) arbeider regjeringen aktivt med å legge til rette for at arbeidsmarkedsregioner også utenom de største byene skal få tilført nye arbeidsplasser når det er mulig, og følger opp avtalen med Venstre om utlokalisering av statlige arbeidsplasser. Det nye lønn- og regnskapssenteret i Kristiansund blir et kompetansesenter som skal bidra til utvikling av fagområdet lønn og regnskap i politiet. Det vil bidra til effektivitet, kvalitet og sikkerhet i tjenestene som et ledd i nærpolitireformen.