Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:21 (2016-2017)
Innlevert: 05.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Mener statsråden at Kongshaugen kristne grunnskole oppfyller de krav den reviderte privatskoleloven stiller til skoler for å kunne godkjennes, og vil statsråden vurdere å gjennomgå lærerplaner av denne karakter slik at lærerplanene blir i tråd med det samfunnet for øvrig mener en skole skal formidle?

Begrunnelse

Privatskoleloven ble endret i 2015 og ga muligheten for at flere enn tidligere kan opprette og drive offentlige finansierte private skoler. Ett av krava for å bli godkjent er at privatskolen skal gi like god opplæring som offentlige skoler, men de kan ha egne lærerplaner og annen fag- og timedeling. Den reviderte privatskoleloven (Lov om frittståande skolar) stiller også andre krav til privatskolene: De skal utvikle respekt for menneskerettighetene, og skal forberede elevene til et ansvarlig liv i ett fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse og likestilling mellom kjønnene.
En av de 24 privatskolene som ble godkjent i 2016 var Kongshaugen kristne grunnskole. Denne skolen startet opp høsten 2016 i den nedlagte Rødbøl skole på Verningen i Larvik. Skolen har fått godkjent en generell lærerplan. I denne planen er synet på elever, kunnskap og likestilling så spesielt og antikvert at en må undre seg over at planen er godkjent. Elevene omtales som "falne skapninger" som er "født med iboende ondskap", og for denne skolen er Bibelen " den eneste sammen og fullt ut tilstrekkelige, klare og absolutte autoritet" Lærerplanen bruker begrepet "ubibelsk likestillingsideologi" og hevder at mann og kvinne har ulike "gudegitte egenskaper og funksjoner" på et åpnet informasjonsmøte om skolen 6.april opplyste rektor at skolen ville lære elevene at jorda var ca.6000 år gammel, og at Gud skapte alle arter samtidig, slik Bibelen beskriver. Han sa også at skolen ville informere elevene om evolusjonsteorien, men det skulle ikke være tvil om hva som var sant. Elever skal gjennom sin skolegang bli godt forberedt til å ta del i et samfunn der likestilling mellom kjønnene er vanlig, og der det å utvikle kritisk sans blir mer og mer viktig. Det er derfor viktig at kilden til kunnskap ikke er absolutte autoriteter, men noe som stadig utvikles gjennom erfaring, undersøkelser, forskning og eksperimenter. Når Kongshaugen kristne skole i sin lærerplan understreker at det "ikke vil benytte seg av kvinnelige prester/eldste i undervisning eller forkynnelse", og at menn og kvinner har ulike funksjoner, vil det være fare for at elever på denne skolen vil mangle den nødvendige respekt likestilling generelt, men også for kvinner i lederstillinger eller kvinner som politi eller dommere. Godkjenning av privatskoler med en læreplan som fremmer holdninger og kunnskap som skiller seg så mye fra den offentlige skolen, gir grobunn for usunne parallellsamfunn og hindrer ønsket integrering. Dette gir grunn til bekymring.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det følger av friskoleloven § 2-3 at skoler godkjent etter loven skal gi «jevngod» opplæring og drive virksomheten sin etter læreplaner godkjent av departementet. For skoler som driver på grunnlag av livssyn, er det i forskriften stilt krav om at verdigrunnlaget må synliggjøres i skolens læreplaner.
Kongshaugen kristne grunnskole fikk sin godkjenning fra Utdanningsdirektoratet i januar 2016. Skolen er godkjent etter friskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav a) for å drive skolevirksomhet på grunnlag av livssyn, nærmere bestemt kristent grunnlag. Skolen har ved godkjenningen også fått sine læreplaner, inkludert generell del, godkjent som «jevngode».
Jeg vil påpeke at kravet om jevngod opplæring ikke innebærer at tilbudet i friskoler skal være identisk med opplæringen i offentlige skoler. Elever og foreldre skal kunne velge opplæring i tråd med deres livssyn. Dette er hovedårsaken til at vi finansierer friskoler. At friskoler synliggjør og styrker sin egenart gjennom læreplanverket er helt sentralt for den rett elever og foreldre har til å velge andre skoler enn de offentlige. Skoler godkjent etter loven skal likevel drive i tråd med friskoleloven, herunder formålsparagrafen som bl.a. sier at opplæringen skal utvikle respekt for menneskerettighetene og likestilling mellom kjønnene.