Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:23 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 06.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva vil statsråden gjøre for at pendlerne på Gjøvikbanen ikke betaler mer enn pendlere på tilsvarende strekninger og med tilsvarende reisetid for sitt månedskort?

Begrunnelse

I forhandlingene om statsbudsjettet for i år var det enighet om at det skulle innføres en rabatt på 20 % på månedskort på jernbanen. Venstre sendte i den forbindelse ut en pressemelding om dette og saken og den ble i våre lokalaviser presentert som en gladnyhet for pendlere langs Gjøvikbanen.
Når rabatten nå innføres, viser det seg at pendlere på Gjøvikbanen ikke omfattes av ordningen. Månedskortene fra Gjøvik vil bli betydelige dyrere enn tilsvarende fra Hamar, selv om avstanden er den samme. Tilbudet på Gjøvikbanen er betydelige dårligere tidsmessig, og det er vanskelig å se at det skal medføre høyere kostander for de som er avhengig av et daglig togtilbud.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Pendlerne på Gjøvikbanen har i flere år hatt lavere priser enn resten av pendlerne pga. at konkurranseavtalen med NSB Gjøvikbanen regulerer operatørens mulighet til å øke takstene annerledes enn direktekjøpsavtalen med NSB. Systemet har dermed vært til fordel pendlere på Gjøvikbanen.
Med økte rabatter på NSB AS' (NSB) 30-dagers kort og årskort vil dette forholdet justere seg.
Hovedlinjen etter at NSB justerer sine priser er at prisene blir justert ned til Gjøvikbanens nivå. Det vil derfor ikke være stor forskjell mellom NSBs nye priser og NSB Gjøvikbanens priser.
I utgangspunktet er periodekort med NSB Gjøvikbanen AS (NSB Gjøvikbanen) ikke omfattet av denne prisreduksjonen. Jeg vil dog følge nøye med på hvordan den årlige takstjustering vil slå ut i denne sammenheng. Justeringen skal normalt gjennomføres 1. februar 2017. Dersom det viser seg å bli store avvik på sammenlignbare strekninger mellom NSB Gjøvikbanen og NSB øvrige rutenett, så finner jeg det naturlig at vi gjør grep for å harmonisere prisene slik at reisende på NSB Gjøvikbanen ikke kommer dårlig ut.