Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:32 (2016-2017)
Innlevert: 06.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Hva er den totale kostnaden ved Norges deltakelse i PISA-testene når en tar hensyn til alle utgifter, herunder deltakelse i utarbeiding av materiell, oversetting, tilrettelegging for norske forhold, lærerressurser, bearbeiding av resultatene, analyse og oppfølging?

Begrunnelse

Norge deltar i de OECD-baserte PISA-testene som tester i underkant av 5000 norske 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag hvert tredje år. Testene er utformet for å kunne sammenligne norske elevers ferdighetsnivå med ferdighetsnivået til 15-åringer fra andre land.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Norge har deltatt i den internasjonale studien PISA (Programme for International Student Assessment) siden 2000. Studien gjentas hvert 3. år og gjennomføres i regi av OECD. PISA måler 15-åringers kompetanse og ferdigheter i matematikk, naturfag og lesing. PISA viser resultater på nasjonalt nivå og for grupper av elever. Det publiseres ikke resultater på skolenivå eller elevnivå. PISA gjennomføres på et representativt utvalg av elever.
I tillegg til å sammenligne resultater mellom land, gir PISA unik informasjon om utviklingen i elevenes resultater over tid. Ved å delta i studien kan vi derfor si noe om tilstanden og utviklingen i norsk skole på noen sentrale områder. PISA gir også tilgang til et omfattende datamateriale. Disse dataene brukes av forskere til å undersøke hvilke tiltak som kan bidra til at flere elever skal prestere bedre i matematikk, naturfag og lesing.
De internasjonale undersøkelsene har vært en av flere viktige kunnskapskilder til å utvikle norsk skole siden 2000. De har gitt grunnlag for å ta beslutninger basert på kunnskap om tilstand og utvikling i elevenes resultater.
Kostandene til PISA 2015 er på ca. 25,2 mill. NOK, fordelt på fem år (2013-2017). Dette inkluderer utgifter til de norske forskermiljøene og en årlig deltakeravgift til OECD på ca. 800 000 NOK per år i fem år (2015-2017). Kostnadene er ikke justert for prisutvikling eller endringer i valutakurs.