Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Dokument nr. 15:36 (2016-2017)
Innlevert: 07.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 14.10.2016 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan planlegger regjeringen å inkludere ungdom som aktør i arbeidet med FNs bærekraftsmål, i Norge og internasjonalt?

Begrunnelse

I statsbudsjettet rapporterer regjeringen for første gang om Norges arbeid med FNs bærekraftsmål. Rapporteringen sier ingenting om hvordan ungdom skal inkluderes i arbeidet med bærekraftsmålene. I Norges rapport til høynivåforumet i FN beskrives ungdom som “important change makers”, samtidig som det påpekes behov for ungdoms aktive deltakelse i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Skal vi nå bærekraftsmålene må ungdom i større grad bli involvert og engasjert i implementering og oppfølging av FNs bærekraftsmål de neste 14 årene.
I dag er 1 av 4 mennesker i verden ungdom. For å hindre at ungdom faller utenfor den globale utviklingsagendaen må ungdom få verktøyene og handlingsrommet de trenger for å delta i politiske beslutningsprosesser. I talen Erna Solberg holdt til High Level Political Forum om bærekraftsmålene i FN sa hun: “Norway will focus on building broader and better partnerships around the SDGs”. Å inngå partnerskap med ungdom, gjennom øremerkede midler, vil være et konkret tiltak for å øke ungdoms deltakelse i bærekraftsagendaen.
Venstre stiller seg også bak det Erna Solberg slo fast i talen under høynivåmøtet i FN: ”We need the full involvement of business and civil society if we are to succeed”. Norge bør bidra til å bygge sterke unge sivilsamfunn som jobber for å nå FNs bærekraftsmål.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Regjeringen deler representantens engasjement for å involvere ungdom i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Som et demokratisk samfunn arbeider vi med å gi alle innbyggere mulighet til å delta i demokratiske prosesser og i utviklingen av samfunnet. Regjeringen har kommet godt i gang med oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Vi har integrert bærekraftsmålene i den ordinære politikkutviklingen, der hvert departement er ansvarlig for å følge opp sine respektive mål og delmål. Finansdepartementet summerer opp hovedpunktene i nasjonalbudsjettet, mens Utenriksdepartementet koordinerer oppfølgingen internasjonalt. Norge var blant de første landene som rapporterte til FN om vår oppfølging og vi har hele veien hatt tett dialog med sivilsamfunnet, herunder ungdomsorganisasjoner.
Dagens ungdom er en viktig del av samfunnet i dag og i fremtiden. Deres egne aktiviteter og initiativ er viktige pådrivere i gjennomføringen av FNs bærekraftsmål.
Regjeringen har en barne- og ungdomspolitikk som bygger opp om sivil sektor og barne- og ungdomsorganisasjonene. Regjeringen har over flere år hatt en omfattende tilskuddspolitikk rettet mot barne- og ungdomsorganisasjoner, og deres viktige arbeid. Regjeringen foreslår i 2017 å støtte barne- og ungdomsorganisasjonene med over 130 millioner kroner i driftsstøtte og grunnstøtte.
Kommunale ungdomsklubber og fritidshus har i en årrekke arbeidet med ungdomsmedvirkning.
Fritidsklubbenes rolle er både byggende og forebyggende, og løfter frem stemmene til det brede lag av barn og ungdom, og spesielt uorganisert ungdom.
Sammen med barn og ungdom i ideell og frivillig sektor legges det ned stor samfunnsinnsats og omfattende engasjement i spørsmål knyttet til bærekraftsmålene, for eksempel for barns rettigheter.
Regjeringen har nylig hatt på høring et forslag til endringer i kommuneloven. Forslaget innebærer at kommuner eller fylkeskommuner som ønsker å ha et ungdomsråd eller en annen form for ungdomsmedvirkning, må følge et eget regelverk for ungdomsmedvirkning. Forslaget skal styrke ungdoms innflytelse og påvirkning i kommunene og føre til bedre kvalitet i arbeidet med ungdomsdeltakelse.
Barn og unges engasjement må ivaretas på en ordentlig måte, og de må sikres reell innflytelse gjennom kanaler hvor deres engasjement og meninger kan utfolde seg.
Regjeringen ønsker at Bufdir skal være et fagmiljø som skal ivareta informasjons-, veilednings- og utviklingsoppgaver knyttet til barn og unges rett til medvirkning.
Regjeringen har også jevnlig kontakt med sivil sektor, ungdomsmiljøer, ungdomsrepresentanter fra fylkene og organisasjoner på en rekke av regjeringens politikkområder. Vi involverer ungdom gjennom å be om råd og innspill til pågående prosesser, som for eksempel planer, strategier og lovverk. Regjeringen involverer også ungdom i prosesser som omhandler gjennomføringen av bærekraftsmålene i Norge.
For eksempel er flere barne- og ungdomsorganisasjoner part i arbeidet med Fritidserklæringen, om å sikre alle barn og ungdommer mulighet til delta i minst en organisert fritidsaktivitet. Barne- og ungdomsorganisasjonene og Ungdom og Fritid er viktige samarbeidsparter i arbeidet med implementeringen av Fritidserklæringen.
Erklæringen er en del av arbeidet med å motvirke konsekvensene av barnefattigdom her og nå.
Kunnskap er sentralt for å sikre at bærekraftsmålene blir gjennomført. Norad, Tinn kommune og Den Norske Turistforening arrangerte nylig en lysvandring opp til Gaustatoppen for å spre kunnskap om FNs 17 bærekraftsmål. 5000 mennesker gikk turen og slike nyskapende informasjonstiltak er viktige for å nå de unge. Regjeringen arbeider også for at bærekraftig utvikling skal bli et prioritert tverrfaglig tema i læreplanverket.
Norge har en aktiv politikk for å sikre likestilling og medvirkning for barn og ungdom i gjennomføring av bærekraftsmålene. Det er en ambisjon at dette arbeidet videreutvikles i årene fremover.