Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:40 (2016-2017)
Innlevert: 07.10.2016
Sendt: 07.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Var departementet klar over at Vegdirektoratet avlyste prekvalifisering til første entreprise på Rogfast og kva var årsaka til dette?

Begrunnelse

26. september 2016 vart prekvalifisering av fyrste entreprise for Rogfast avlyst.
Rogfast er handsama i stortinget både i samband med Nasjonal transportplan 2014-2023 og i samband med godkjenning av førehandinnkreving av bompengar til prosjektet. Det ligg og midler til planlegging av Rogfast i årets statsbudsjett. Det er brei støtte til prosjektet på Stortinget.
Dette framstår som eit formalistisk inngrep i arbeidet med Rogfast. Vi veit mellom anna frå handsaminga av Ryfast at Framstegspartiet har ei formalistisk tilnærming til vegprosjekt. Hadde Frp sitt framlegg om Ryfast fått fleirtal då prosjektet vart vedteke i Stortinget hadde det truleg ikkje vore full anleggsaktivitet i Strand og kring Stavanger i dag.
Eg legg til grunn at det ikkje er noko regelverk som hindrar ei slik prekvalifisering, og at det hadde vore fullt mogleg å utlyse denne under føresetnad av Stortinget si seinare godkjenning av prosjektet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er praksis at Statens vegvesen ikkje startar anbodsprosessen for byggjearbeid på eit bompengeprosjekt før bompengeproposisjonen er lagt fram for Stortinget. Dette var bakgrunnen for at Vegdirektoratet ba regionvegkontoret om å trekkje tilbake saka om prekvalifisering for prosjektet E39 Rogfast. Sjølv om eg er ivrig etter å komme i gang med nok et vegprosjekt, så er eg også opptatt av at man skal følgje spillereglene, som eg antar representanten Pollestad burde vera kjent med som tidlegare statssekretær i Samferdselsdepartementet.
Så snart bompengeproposisjonen for prosjektet er lagt fram, kan anbodsprosessen starte, men då med atterhald om Stortinget si tilslutning til finansieringsopplegget.
Samferdselsdepartementet var kjent med Vegdirektoratet sine vurderingar og avgjerd i denne saka.