Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:48 (2016-2017)
Innlevert: 11.10.2016
Sendt: 11.10.2016
Besvart: 14.10.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Mener statsråden det er behov for å styrke leietakeres forbrukerrettigheter, og hva vil statsråden eventuelt foreta seg?

Begrunnelse

E24.no skriver i en artikkel 2. oktober i år om en utleieaktør som gir en pris i annonsene på nett og en annen pris på visning eller i kontraktsmøte. Forbrukerombudet gir i artikkelen uttrykk for at en praksis hvor det ikke blir opplyst om fullstendige priser vil være problematisk opp mot reglene i husleieloven og markedsføringsloven. Også Leieboerforeningen mener at praksisen kan være i strid med markedsføringsloven.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Husleieloven gir leietakere ufravikelige rettigheter i leieforholdet. Her gis det blant annet regler om at husleien skal fastsettes til et bestemt beløp. Det er kun utgifter til elektrisitet, brensel, vann og avløp som kan holdes utenfor leiebeløpet, forutsatt at disse betales etter målt forbruk. Dette må i så fall være avtalt ved inngåelsen av leieforholdet. Tvister som oppstår ved leie av bolig kan på nærmere bestemte vilkår behandles av Husleietvistutvalget.
Det er Forbrukerombudet som fører tilsyn med at reglene i markedsføringsloven overholdes. Forbrukerombudet har bolig som et prioritert område for 2016, og de arbeider blant annet for at husleiekontrakter som profesjonelle utleiere bruker er rimelige og balanserte. Det vises i den sammenheng til Prop. 1 S (2015-2016) side 156.
Leietakere har gjennom markedsføringsloven god beskyttelse mot villedende reklame av utleieboliger. Jeg er kjent med at Forbrukerombudet nå ser på praksisen til utleieaktøren som er omtalt i E24.no sin artikkel. Opplysninger om priser skal være riktige, klare og fullstendige. Fullstendig pris skal opplyses tydelig i all prismarkedsføring. Dersom markedsføringen inneholder opplysninger som er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til prisen på ytelsen, vil den kunne være forbudt etter markedsføringsloven.
Forbrukere som opplever markedsføring av utleieboliger i strid med markedsføringsloven kan klage til Forbrukerombudet.