Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:51 (2016-2017)
Innlevert: 11.10.2016
Sendt: 12.10.2016
Besvart: 18.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden følge opp at tjenestepersoner kan bli boende i lokalmiljøet, og hvilke incentivordninger vurderes?

Begrunnelse

POD skal i samarbeid med den enkelte politimester vurdere incentivordninger for å oppnå bosetting og tilstedeværelse på steder der det ikke allerede bor tjenestepersoner. Flest mulig lokalsamfunn bør ha tjenestepersoner boende i lokalmiljøet. Det har derfor vært viktig å finne tiltak som sikrer tett samarbeid mellom politi og kommune, nærhet mellom politiet og innbyggerne og et fortsatt politinærvær på små steder (Prop. 1 S, 2016-2017).

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørsmålet har sin bakgrunn i avtalen mellom regjeringen og Venstre av 17. februar 2015, som er fulgt opp i Prop. 61 LS (2014-2015) om nærpolitireformen og i Prop. 1 S (2016-2017).
Det er en klar forutsetning i Nærpolitireformen at det skal tilstrebes å sikre politifolk som bor rundt om i landet, også steder hvor det ikke er etablert tjenestesteder. Dette er klart adressert både i avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og i stortingsproposisjonen.
Stortingsrepresentanten viser i sin begrunnelse for spørsmålet til Prop. 1 S (2016-2017) og sammenstiller tekst fra side 100 og side 125. Proposisjonsteksten som omhandler bosetting er som følger:

«POD skal i samarbeid med den enkelte politimester vurdere incentivordninger for å oppnå bosetting og tilstedeværelse på steder der det ikke allerede bor tjenestepersoner. Flest mulig lokalsamfunn bør ha tjenestepersoner boende i lokalmiljøet.» (Prop. 1 S (2016-2017) side 125).

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å vurdere ordninger for å oppnå bosetting og tilstedeværelse av politi i lokalsamfunnene. Her vil det være aktuelt å vurdere en rekke tiltak, blant annet i tilknytning til ansettelses-prosessen, i forbindelse med lønnsplassering, tilbud om fleksibel arbeidstid og arbeidssted eller andre ordninger som gjør det attraktivt å bosette seg i lokalmiljøet. Det er naturlig at dette arbeidet også sees i sammenheng med etableringen av politikontakter.
Politidirektoratet opplyser at det i dag bor polititjenestemenn og – kvinner i om lag 400 av landets kommuner.
I tillegg er det en klar forventning til at etablering av fagmiljøer som samles i de nye politidistriktene kan lokaliseres desentralisert, altså ved tjenestesteder som ikke er samme sted som politimesteren og operasjonssentralen.
I gjennomgangen av politiets lokale tjenestestruktur er det gitt flere føringer som indirekte også kan bidra til spredt bosetting. Tilgjengelighet og publikumsservice tillegges stor vekt og politiets tjenestesteder skal lokaliseres slik at minst 90 % av befolkningen i det enkelte politidistrikt skal kunne kjøre til nærmeste tjenestested i løpet av 45 minutter. Berørte kommuner deltar i arbeidet med lokalisering av tjenestestedene for å sikre at lokale forventninger og prioriteringer kommer tydelig fram i politimesterens forslag. Dette vil gi en god fordeling av politiets tjenestesteder og politiets arbeidsplasser.
For å styrke det lokale samarbeidet skal ordningen med politiråd videreutvikles og hver kommune skal ha fast kontaktperson ved lensmannskontoret eller politistasjonen (politikontakt). Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken der de er til stede i kommunene der det ikke er tjenestested. Med sin tilknytning til lokalmiljøene vil også denne ordningen gi incentiver til bosetting i de kommuner politikontaktene dekker.