Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:55 (2016-2017)
Innlevert: 12.10.2016
Sendt: 13.10.2016
Besvart: 24.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Helsedirektoratet har endret praksis og fra i år får ikke lenger studentene som har tatt 5 års psykolog studie i Ungarn lisens som kvalifiserer til klinisk psykolog. Over 200 norske studenter er i Ungarn i dag. Studenter som tar psykolog utdanning i Danmark frykter å få samme beskjed.
Hvilke utenlandske psykologutdanninger blir nå gjennomgått og når vil kandidatene fra Ungarn få svar på hva de mangler for å få lisens og er utdanningen blitt vurdert jevngod med norsk mastergrad i psykologi?

Begrunnelse

Viser til tilsvarende spørsmål til kunnskapsministeren, besvart den 12.10.2016.
28 studenter har i år fått avslag på lisens til å kvalifisere seg til klinisk psykolog. Siden 2003 har Norge gitt slik lisens og ca. 200 norske studenter tar psykologiutdanningen på ELTE universitetet i Ungarn i dag.
Bjørknes er et privat utdanningstilbud som tilbyr årstudium i psykologi og gir tilbud om å ta videre utdanning i UK og USA. På nettsiden står det at de ikke får tittel psykolog. Det er uklart om det skal oppfattes som om de kan søke lisens eller er jevngod med norsk mastergrad i psykologi.
Vi er også blitt kontaktet av studenter fra Danmark som viser til det nordiske samarbeid med gjensidig godkjenning og rett til lisens for å få autorisasjon i Norge. De har fått signaler om at helsedirektoratet nå vurderer den danske utdanningen og reagerer på at de ikke har fått svar etter 9 uker selv om det står på helsedirektoratets side at saksbehandlingen for lisens skal ta 6 uker for kandidater fra Norden. uker.
Kunnskapsministeren viser i sitt svar til helsedirektoratet som autorisasjonsmyndighet og at "ved avslag vil søkerne få en begrunnelse og beskrivelse av manglene de har i utdanningen, sammenlignet med tilsvarende norsk utdanning." Ut fra alle mailene vi får virker det ikke som de får konkret informasjon som de kan forholde seg til.
Det spres seg nå stor usikkerhet for mange som har valgt å utdanne seg i utlandet. Det er viktig å sikre at informasjon når ut slik at ikke man blir lurt og at ved endring av praksis gir mer presis informasjon om hvordan de som får avslag skal forholde seg, og de som har påbegynt studier i utlandet også får god informasjon.
Det ble etablert en løsning for studenter som hadde tatt sykepleien i Australia. Det bør vurderes å få til noe tilsvarende for de som har tatt psykolog utdanning i utlandet og som mangler moduler som enten kvalifiserer til en norsk mastergrad i psykologi eller for å bli klinisk psykolog.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er lett å forstå at mange studenter kan oppleve uro og usikkerhet når det viser seg å ikke være lett å få den autorisasjon de trodde de skulle få etter endt utdanning.
Hovedformålet med autorisasjonsordningen er å ivareta pasienters sikkerhet samt kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten og til helsepersonell. Autorisasjon skal være en sikkerhet for at helsepersonell med en bestemt tittel har riktig kompetanse når de utøver yrket. Søker som oppfyller vilkår i lov eller forskrift har rettskrav på autorisasjon etter søknad. Helsedirektoratet har ansvar for å vurdere søknader om autorisasjon som helsepersonell i Norge.
Jeg gjør oppmerksom på at situasjonen for studenter som tar psykologiutdanning i Danmark, som representanten Grung også viser til, nå er avklart. Praksisen med å gi mulighet til å gjennomføre den praktiske delen av utdanningen på lisens i Norge for de med utdanning som psykolog i Danmark endres ikke.
EØS-regelverket gir ulike rettigheter for godkjenning avhengig av om utdanningen gir tilgang til yrket i utdanningslandet under beskyttet tittel eller ikke. Rett til å utøve det aktuelle yrket i utdanningslandet er grunnleggende for å oppnå rettigheter etter EØS- regelverket.
Helsedirektoratet fikk via IMI (Internal Market Information System) informasjon fra ungarske myndigheter om at masterutdanningen som «Clinical and health psychologist» fra Eötvös Loránd universitetet (ELTE) i Ungarn ikke gir rett til autorisasjon under beskyttet tittel som klinisk psykolog i Ungarn. Utdannelsen gir tilgang til andre yrker innenfor psykologi, for eksempel familierådgiver. For å oppnå autorisasjon i Norge på grunnlag av utdannelse som psykolog fra Ungarn kreves det derfor i tillegg en klinisk spesialisering fra Ungarn. Denne tilbys på kun ungarsk.
Med bakgrunn i ny informasjonen om og vurdering av psykologutdanning i Ungarn gjør Helsedirektoratet en gjennomgang av hvilke regelverk som gjelder for å oppnå autorisasjon i utdanningslandene i hele EU/EØS-området, herunder Danmark som er avklart.
Autorisasjon som psykolog i Norge forutsetter en norsk profesjonsutdanning eller en utenlandsk utdanning som er jevngod med den norske profesjonsutdanningen. Utdanningene som Clinical and health psychologist i Ungarn anses generelt ikke for å være en jevngod utdanning med den norske profesjonsutdanningen på grunn av vesentlig avvik i klinisk teori og praksis. Dette gjelder for alle søkere med masterutdanning i psykologi fra Ungarn.
Søkerne som har fått avslag på sin søknad om autorisasjon og lisens har i avslagsvedtaket fått begrunnelse for avslag og informasjon om hva de mangler. Som følge av at masterutdanningen ikke gir rett til beskyttet tittel i Ungarn, gir heller ikke EØS-regelverket grunnlag for å gi psykologer med denne utdanning lisens for å gjennomføre kvalifiseringstiltak i Norge. Kompenseringstiltak er per i dag ikke tilgjengelig.
Det er universitets- og høyskolesektoren som godkjenner norske masterutdanninger i psykologi, og en slik godkjenning gir ikke rett til autorisasjon som helsepersonell i Norge. Det er grunnleggende forskjeller på psykologutdanning som forbereder for klinisk pasientrettet arbeid og behandling, og ulike utdanninger som gir kompetanse innen psykologi. Samtidig er mastergrad i psykologi en nyttig utdanning som gir grunnlag for mange ulike jobber i Norge, også innen helsetjenestene.
Et råd til alle studenter som vurdere å ta helsefaglige studier i utlandet, er å orientere seg godt om framtidige muligheter for godkjenning så vel som arbeidsmuligheter. Helsedirektoratet anbefaler alle som har til hensikt å studere til et helseyrke i EU/ EØS-området som krever autorisasjon i Norge, å undersøke før de starter studiene om utdannelsen gir rett til autorisasjon i tilsvarende yrke i utdanningslandet.