Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:57 (2016-2017)
Innlevert: 13.10.2016
Sendt: 13.10.2016
Besvart: 19.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Viser til svar fra statsråden på mitt skriftlige spørsmål vedrørende rettigheter i NAV-systemet til foreldre som er verger til sterkt hjelpetrengende/dødssyke barn/ungdom over 18 år. Jeg forstår av svaret fra statsråden, at man ikke ønsker å gå inn i denne problemstillingen, det hjelper selvsagt ikke disse ungdommene og foreldrene.
Hvem mener statsråden skal sitte ved sengen hos et døende ungt menneske?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Folketrygden har en egen ordning i tilfeller der man yter pleie til personer i terminalfasen av livet. Pleiepenger ytes til personer som pleier en nærstående person i hjemmet i livets sluttfase. Som nærstående regnes familiemedlemmer, men også gode venner og naboer kan omfattes av begrepet. Stønaden gis i opptil 60 dager for hver pasient. Pleiepenger etter denne bestemmelsen ytes uavhengig av alder på pasienten. Dette er en god ordning som jeg ikke ser grunn til å endre på i ny pleiepengeordning.
Når det gjelder pleiepenger til foreldre til syke barn, gjelder det fram til barnet er 12 år (ved barns behandling i helseinstitusjon) og 18 år (ved livstruende eller annen svært alvorlig sykdom hos barn). Det er et unntak fra 18 års grensen for psykisk utviklingshemmede som er svært alvorlig syke. I ny pleiepengeordning vil jeg foreslå å utvide aldersgrensen til en generell øvre aldersgrense på 18 år for alle tilfeller.
Folketrygdens ordninger med pleiepenger kan ikke dekke alle situasjoner. Folketrygden har også en hjelpestønadsordning hvor ordinær sats kan ytes til varig syke personer over 18 år med særskilt behov for tilsyn og pleie og hvor det foreligger et privat pleieforhold.
Utover dette vil jeg minne om at det er et kommunalt ansvar å tilby tjenester som skal bistå og avlaste pårørende som utøver omsorg for sine nærmeste. Kommunen skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunene, barn som voksne. Kommunen skal blant annet tilby avlastningstiltak, og skal også ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.