Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:61 (2016-2017)
Innlevert: 13.10.2016
Sendt: 14.10.2016
Besvart: 21.10.2016 av utenriksminister Børge Brende

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Ser statsråden at det kan vera mogleg med meir kostnadseffektiv kompetansebygging gjennom å bruka norske non-profit-organisasjonar, I så fall, kva er den konkrete planen for den vidare dialogen med dei frivillege organisasjonane?

Begrunnelse

9. august vart det klart at UD har inngått kontraktar med åtte forskings- og konsulentinstitusjonar for å styrkja UD sin faglege kompetanse på mellom anna sårbare stater. Dei siste dagane har VG avdekt at nokre få forskings- og konsulentmiljø har fått millionkontraktar, og gått med store økonomiske overskot, for å tilby kunnskap til UD. Samstundes veit me at fleire frivillege organisasjonar sit med unik områdekunnskap.
I artikkelen «Storinnkjøp av ny kunnskap om sårbare stater» rapporterer Bistandsaktuelt den 9. august at Utanriksdepartementet ber om innspel for å styrkja arbeidet med FNs utviklingsmål. Åtte forskingsinstitusjonar har fått rammeavtalar: Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning, International Law and Policy Institute (ILPI), Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi), Scanteam og Institutt for fredsforsking (PRIO), Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA), Menon og CHR. Michelsens Institutt (CMI). Timeprisane ligg på mellom 1060 og 1480 kroner.
Afghanistan er ein av fleire sårbare statar der norske non-profit-organisasjonar er til stades og har høg kompetanse. Føremålet med spørsmålet er å få eit bilete av korleis statsråden tenkjer å leggja opp den framtidige dialogen med sivilsamfunnet i arbeidet med tusenårsmåla og Vegvalsmeldinga.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norske frivillige organisasjonar er kompetente partnarar for norsk offentleg forvaltning. Gjennom det langsiktige samarbeidet, som det offentlege finansierer saman med organisasjonane sine eigne støttespelarar, har dei frivillige organisasjonane tileigna seg god fag– og kontekstkunnskap. Dette har utanrikstenesta nytte av. Samarbeidet med organisasjonane gir verdifull innsikt i konfliktlinjer og kunnskap om tiltak som kan hjelpe lokalsamfunn ut av fattigdom, konflikt og marginalisering.
Utanriksdepartementet legg difor opp til eit nært samarbeid med det sivile samfunnet i arbeidet med ny stortingsmelding om ein framtidsretta utviklingspolitikk og om bærekraftsmåla. Dei frivillige organisasjonane har kompetanse og erfaringar både frå felt og frå gjennomføringa av tusenårsmåla som det blir viktig å trekkje vekslar på.
Utanrikstenesta har stor glede av dialogen med dei frivillige organisasjonane. Dialogen vil halde fram i både formelle og meir uformelle forum. Til dei meir formelle foruma høyrer konsultasjonar i Utanriksdepartementet med den politiske leiinga og med embetsverket. Målet er å gjere utanrikstenesta og partnarane våre best mogleg skikka til dei respektive oppgåvene sine.
Departementet ser dialogen med dei frivillige organisasjonane i samanheng med arbeidet for å effektivisere norsk bistandsforvaltning. Mellom anna er talet på avtalar redusert med 30 % sidan juni 2015, færre land enn tidlegare får norsk bistand, og vi konsentrerer innsatsen rundt eit utval tematiske prioriteringar. Dette gjer det òg mogleg med meir målretta kompetansebygging rundt norske prioriteringar.