Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:63 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 14.10.2016
Besvart: 21.10.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): I statsbudsjettet for 2017 er det foreslått bevilget 28 mill. kroner til arbeidet med opprydding i atomavfall. Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller har bedt om 70 mill. Jeg har forstått at ikke noe av den foreslåtte bevilgning vil gå til å fortsette arbeidet med oppryddingen på IFE. Det vil si at arbeidet som pågår i 2016 stanses.
Hva er bakgrunnen for dette?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen besluttet før sommeren at staten, av samfunnsmessige hensyn, skal ta et ansvar for å være med å finansiere framtidig nedbygging av de norske atomreaktorene og håndtering av nasjonalt atomavfall sammen med Institutt for energiteknikk (IFE). Dette er nødvendig for å sikre trygg håndtering og fremdrift i de to prosessene. IFE, som eier av anleggene, har fortsatt primæransvaret for dette.
IFE må bidra praktisk og økonomisk til oppryddingen, ha riktige insentiver til effektiv drift og ta ansvar for avfallet de generer. Fordi IFEs økonomiske muligheter er begrensede, er Nærings- og fiskeridepartementet i løpende dialog med IFE for å finne løsninger på IFEs bidrag, og regjeringen skal bidra med økonomiske midler som sikrer en trygg og sikker håndtering av avfallet og nødvendig fremdrift.
Regjeringen har i budsjettforslaget for 2017 prioritert å finansiere en utredning i regi av Statsbygg av en ny oppbevaringsløsning for lav- og mellomaktivt atomavfall, tilsvarende dagens kombinerte lager og deponi (KLDRA) i Himdalen med 7 mill. kroner, samt sikre Norge tilgang til reprosessering av ikke-lagringsstabilt brukt reaktorbrensel med 21 mill. kroner, totalt 28 mill. kroner. Det er disse tiltakene det haster mest med for å sikre forsvarlig lagring av det norske atomavfallet på lengre sikt, som anbefalt i kvalitetssikringsrapporten om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall av april 2016.