Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:65 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 14.10.2016
Besvart: 24.10.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Når Rygge sivile lufthavn legges ned 1. november må Luftforsvaret ta tilbake ansvaret for brann og redning slik at den luftoperative virksomheten kan ivaretas. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 foreslått 40 millioner kroner til dette. Da Rygge sivile lufthavn overtok dette ansvaret så skjedde det i form av virksomhetsoverdragelse.
Hvorfor legger ikke departementet opp til en tilsvarende virksomhetsoverdragelse når oppdraget nå må tilbake til Luftforsvaret?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. oktober 2016 med spørsmål fra stortings-representant Stein Erik Lauvås om virksomhetsoverdragelse for brann-, rednings- og plasstjenesten (BRP) på Moss lufthavn, Rygge.
Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) har varslet at de avvikler driften på Moss lufthavn, Rygge pr. 31. oktober 2016. Forsvaret har derfor fått oppdrag om å etablerere en minimumsløsning som ivaretar Luftforsvarets luftoperative behov. Dette med bakgrunn i oppdrag i Iverksettingsbrevet for Forsvaret (2013-2016), jf. Prop. 73 S (2011–2012), og som er foreslått videreført i Prop. 151 S (2015–2016). Dette innebærer at Forsvaret etablerer en militær flyplass drevet etter militære bestemmelser, og som ikke vil være klassifisert for kommersiell drift.
Organisasjonsstrukturen vil med en slik minimumsløsning være vesentlig mindre enn det som i dag er tilfelle ved Moss lufthavn, Rygge. Det blir nå en endring fra kommersiell flyplassdrift til begrenset militær drift. Med en slik løsning vil det heller ikke være behov for å overta maskiner og utstyr fra RSL. Situasjonen nå er derfor vesentlig forskjellig fra forrige gang Luftforsvaret hadde driftsansvaret for flyplassen, da virksomheten var dimensjonert utfra en fullskala kommersiell drift. Det er med denne bakgrunn etableringen av en minimumsløsning for å ivareta Luftforsvarets luftoperative behov ikke gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.
Det anses likevel svært aktuelt å rekruttere kvalifisert personell fra RSL for å ivareta BRP-tjenesten, men i vesentlig mindre omfang enn det RSL benytter i dag, og tilpasset den militære organisasjonen.