Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:70 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 17.10.2016
Besvart: 25.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Vest politidistrikt har ei politidekning pr. 1 000 innbyggarar på under 1. Dette til tross for at dei har fått klar melding om å prioritere å få fram fleire politiårsverk framfor kompetanseheving og investeringar i materiell og utstyr. Dette er langt unna lovnaden frå Regjeringa, og det som vert kommunisert ut som "nesten i mål" vedrørande politibamanning. Det er tydeleg at omprioritering innan eige budsjett er umogelig.
Kva tiltak vil ministeren iverksetje for at Vest politidistrikt får ei bemanning på 2?

Begrunnelse

Sogn og Fjordane og Hordaland er samla i nytt politidiskrikt- vest politidistrikt. På "debatten" i NRK forrige veke opplyste programleiar om at polititettleiken på 2 pr. 1 000 innbyggarar nesten var oppfylt, finansminister Siv Jensen stadfesta og understreka at målet var nært foreståande. I rapporten som er utarbeid i samband med ny organisering i politidistrikt vest kan ein lesa følgjande under kapitlet om analyse av framlegget og alternativet :Region nord har ei politibemanning pr. 1 000 innbyggar på 1,07, region Bergen og Sotra, Askøy og Øygarden har ei politibemanning på 1,18,Region midt har ei politibemanning på 0,78 og region sør ei politibemanning på 0,94. Det står vidare at politidistriktet har betydelig ubalanse i budsjettet som følgje av krav om nettovekst i antall politiårsverk. Dei økonomiske rammene gjev ikkje rom for både vekst i årsverk og investeringar i naudsynt materiell. For å oppnå budsjettbalanse i 2016 vil det i svært begrensa grad bli gjennomført investeringar i materiell og kompetanse. Dette bidreg til å auka eit etterslep som allereie er stort i materiell- og kompetanseinvesteringar. Vidare vil bemanning ved fleire einheitar i heile eller delar av året bli redusert. Her stemmer ikkje kart og terreng. Kva politibemanninga var i desse to distrikta i 2013 vil også vera av stor interesse.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Spørreren vil vite om hvilke tiltak jeg vil iverksette for at Vest politidistrikt skal få en bemanning på 2 pr tusen. Spørsmålet må basere seg på en feil forståelse av det bemanningsmålet det er tverrpolitisk enighet om.
Målet er at det på nasjonalt nivå skal være to polititjenestemenn og -kvinner pr. 1 000 innbyggere i løpet av 2020. Dette er ikke et mål for hvert enkelt politidistrikt, men et samlet mål for hele Politi-Norge, inkludert særorgan. Vi er på god vei til å nå dette målet. På politidistriktsnivå vil politidekningen variere ut fra kriminalitetsbildet lokalt og om det enkelte distrikt står overfor særskilte utfordringer.
Det er i følge politidirektoratet ikke riktig at Vest politidistrikt har en politidekning på under 1. Første halvår 2016 hadde Vest politidistrikt i følge Politidirektoratet en politidekning på 1,35. Inkludert sommervikarer var den 1,42.
Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter ikke antall årsverk og bevilgninger til de enkelte politidistriktene, men tildeler midler og gir overordnede krav og føringer i tildelingsbrevet til Politidirektoratet. Politidirektoratet fordeler så midler gjennom disponeringsskriv til politidistriktene. Bakgrunnen for dette er at Politidirektoratet og det enkelte politidistrikt er de som har de beste forutsetningene for å vurdere hvordan ressursene skal fordeles og benyttes for å sikre en best mulig resultatoppnåelse, innenfor de rammer og føringer som er gitt fra departementet.
Politidistriktenes driftsbudsjetter har begrenset fleksibilitet, til tross for den betydelige satsingen som har vært på politiet de siste årene. En av hovedårsakene til dette er at det hadde bygget seg opp et betydelig etterslep i investering og modernisering av IKT og materiell og utstyr da regjeringen tiltrådte. Politidirektoratet har derfor funnet det nødvendig å trekke inn noen midler fra politidistriktene for å finansiere investeringer knyttet til fellesprosjekter. Disse prosjektene kommer hele etaten til gode, og bidrar til å opprettholde og heve kvaliteten i politiets oppgaveløsning. I tillegg har regjeringen stilt krav til effektiv ressursbruk, og det er gitt klare føringer om netto vekst i antall politistillinger tilsvarende det som er kompensert budsjettmessig.
Regjeringen har i budsjettforslaget for 2017 blant annet foreslått å øke bevilgningen med om lag 300 mill. kroner som skal bidra til at politidistriktene kan opprettholde aktivitetsnivået samtidig som nærpolitireformen gjennomføres. Det er også lagt til rette for å oppbemanne politiet ytterligere med nyutdannede fra Politihøgskolen i 2017.