Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:72 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 17.10.2016
Besvart: 24.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden syte før at dei nye faglige retningslinene for hjerneslag endrast slik at det blir sett som eit krav og mål at alle hjerneslagpasientar skal få vurdert synsfunksjon etter hjerneslag, og at ved nyoppstått reduskjon i visus, dobbeltsyn eller synsfeltutfall, så skal det alltid henvisast til augelege for vurdering?

Begrunnelse

I gjeldande nasjonale retningliner for behandling og rehabilitering ved hjerneslag står det at pasientar "bør" få sin synsfunksjon vurdert etter hjerneslag, og at det "bør" henvisas til augelege ved synsproblem/utfall , dobbeltsyn eller redusert visus. Spørsmålsstillar meiner at det her sjølvsagt burde vore ei absolutt faglig tilråding, slik at pasientar som får hjerneslag, "skal" bli undersøkt for synsfunksjon og "skal" bli vurdert hos augelege ved endringar i synsfunksjon. Heile 60 prosent av pasientar med hjerneslag, får påverknad på synsfunksjon.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet en redegjørelse fra Helsedirektoratet. Av redegjørelsen fremgår det at anbefalingen i retningslinjen fra 2010 var at «alle slagpasienter bør få vurdert synsfunksjon etter hjerneslag». På det tidspunktet fantes det, ifølge Helsedirektoratet, ikke tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne anbefale gjenopptrening av synsfeltet ved spesielle stimuleringstiltak.
Helsedirektoratet oppgir at synsproblemer er et stort problem for mange slagpasienter, og at synsproblemer har blitt rapportert hos opptil 60 prosent av slagrammede. I forbindelse med revisjon av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, er det behov for å få et oppdatert kunnskapsgrunnlag som kan danne grunnlag for en nasjonal anbefaling på dette området. Helsedirektoratet er i dialog med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og har bestilt et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Resultatet fra denne kunnskapsoppsummeringen vil sammen med ekspertenes samlede erfaring og kunnskap, bli brukt som grunnlag for en nasjonal anbefaling om synsforbedrende tiltak hos pasienter med gjennomgått hjerneslag.