Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:73 (2016-2017)
Innlevert: 14.10.2016
Sendt: 17.10.2016
Besvart: 21.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan justisministeren gjøre rede for hvorfor ikke flere som er mistenkt, tiltalt eller domfelt for overgrep har vært under varetektsfengsling, og hvis han ikke kan oppgi gode årsaker til dette, vil han ta grep for å hindre at så mange går fritt rundt i samfunnet i forbindelse med slike alvorlige lovbrudd?

Begrunnelse

4. oktober kom det frem i en sak hos TV2 at 4 av 5 overgripere går fritt rundt frem til soning. Det gjelder personer som alle har endt opp med å bli dømt for handlingen, men som verken har vært under fengsling frem til de er tiltalt, under rettssaken, eller i tiden mellom rettskraftig dom og soning. TV2 meldte også i forrige uke om en overgrepssak i Kvalsund i Finnmark, der en forvaringsdømt overgrepsmann gikk fritt rundt i to måneder etter rettskraftig dom i påvente av soning.
Dette er snakk om svært alvorlig kriminalitet, og gjelder blant annet overgrep mot barn. Det er derfor grunn til å stille spørsmål om hva som ligger bak disse tallene, og hvordan justisministeren vil forholde seg til situasjonen.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som representanten Klinge sikkert er kjent med er påtalemyndigheten i sin behandling av enkeltsaker på straffesaksfeltet helt uavhengig og den kan ikke instrueres av politiske myndigheter. Hvorvidt en person skal begjæres varetektsfengslet er et påtalemessig spørsmål i en slik enkeltsak. Det er domstolene som på begjæring av påtalemyndigheten avgjør fengslingsspørsmål.
Departementet har i tildelingsbrevene for 2016 både til Riksadvokaten og Politidirektoratet gitt tydelige føringer til både politiet og påtalemyndigheten om at grov integritetskrenkende kriminalitet, herunder seksuelle overgrep, skal prioriteres høyt. Dette gjelder særlig der barn er ofre. Det å bli utsatt for denne alvorlige kriminaliteten er en stor belastning, og derfor viktig at disse sakene skal håndteres raskt og på en god måte. I vår prioritering av arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn ligger både krav til tempo og kvalitet. Riksadvokaten har også prioritert denne kriminaliteten i sitt årlige mål- og prioriteringsskriv.
Om vilkårene i straffeprosessloven for å begjære varetektsfengsling er oppfylt i en sak vurderes av påtalemyndigheten og dernest av domstolen. Dette er ikke noe en statsråd kan gi føringer på.
Der en person har vært varetektsfengslet på grunn av gjentagelsesfare frem til rettskraftig dom, forutsetter jeg at påtalemyndigheten følger opp varetektsfengslingen også til dommen blir rettskraftig og ansvaret overføres til Kriminalomsorgen for fullbyrdelse. Hendelsen som TV2 rapporterte om, der en forvaringsdømt overgrepsmann var på frifot i to måneder etter rettskraftig dom, er ikke en heldig situasjon. Jeg har stor forståelse for den belastningen det er for ofrene i saken, det er også en situasjon og en håndtering av saken som det lokale politiet har beklaget.
Det er foretatt flere grep for å styrke kvaliteten på etterforskningen. Gjennom implementeringen av nærpolitireformen skal vi sikre sterke, fagmiljøer i politidistriktene. Det er her blant annet utarbeidet en særskilt funksjonsbeskrivelse for etterforskning av seksuallovbrudd. I tilknytning til nærpolitireformen har Politidirektoratet sammen med Riksadvokaten utviklet en handlingsplan for styrking av etterforskingsfeltet. Dette skal legge til rette for en kvalitetsmessig heving av politiets etterforskingsarbeid.
Vold og overgrep er et samfunnsproblem og et folkehelseproblem som kan medføre betydelige psykiske og fysiske lidelser. Bekjempelse av vold og overgrep mot barn og unge er et satsningsområde for Regjeringen og samarbeidspartiene. Regjeringen har lagt frem tiltaksplanen for å forebygge og bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og unge (2014-2017) En god barndom varer livet ut. I tillegg vil det bli fremlagt en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn og unge.