Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:75 (2016-2017)
Innlevert: 17.10.2016
Sendt: 18.10.2016
Besvart: 21.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Arbeids- og velferdsetaten leverer korrekte opplysninger slik at trygdejuks avsløres, men at rettssikkerheten ivaretas?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv har et oppslag 17. oktober 2016 der det går frem at flere av klientene Nav har anmeldt for svindel kan være dømt for feilaktig høye beløp. Riksadvokaten gjennomgår nå 1 300 saker med anklage om svindel med dagpenger hvor beløpet kan ha blitt satt for høyt av Nav.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Arbeids- og velferdsdirektoratet har orientert meg om at de har avdekket at det i perioden etter 2002 har ligget en feil i saksbehandlingssystemet Arena som i enkelte tilfeller vil gi en feil i beregningen av størrelsen på beløpet som skal kreves tilbake i saker der det er fattet et tilbakekrevingsvedtak, noe som også er omtalt i Dagens Næringsliv 17. oktober 2016. Direktoratet har orientert meg om at de anslår at det er oppstått feil i om lag 1300 saker samlet sett i denne 14-årsperioden, men at de nå er i ferd med å gå gjennom om lag 4000 saker der feilen kan ha oppstått. Direktoratet anslår at feilen utgjør et beløp på under 10 000 kroner i om lag 90 prosent av sakene.
Direktoratet har videre opplyst meg om at enkelte av sakene med feil er knyttet til personer som er anmeldt og/eller dømt for trygdesvindel, og det er i disse sakene det er aktuelt å ha dialog med Riksadvokaten. Av rettssikkerhetsmessige grunner er det åpenbart aller mest alvorlig dersom personer er anmeldt og også domfelt for trygdemisbruk på feil grunnlag. Direktoratet har orientert meg om at de nå har gjennomgått alle sakene som ligger hos politiet i påvente av etterforskning eller behandling i rettsapparatet. Så langt er vurderingen at ingen av disse sakene er feilaktig anmeldt, men beløpet vil bli korrigert i noen av disse sakene. Den videre gjennomgangen vil gi endelig svar på dette. I de sakene der det foreligger dom, vil Riksadvokaten gjennomgå disse etter at eventuelle feil i beregnet beløp er avdekket. Riksadvokaten vil fatte en beslutning om det er grunnlag for å ta en sak opp igjen eller ikke.
Jeg ser svært alvorlig på at denne feilen ikke er oppdaget tidligere og at dette dermed har ført til at mange brukere har fått et for høyt krav om tilbakebetaling. Arbeids- og velferdsdirektoratet skal gå gjennom alle aktuelle saker, og jeg er forsikret om at etaten vil følge opp de som er berørt på en så rask og ryddig måte som mulig. Det gjelder alle som har mottatt et for høyt tilbakebetalingskrav, uavhengig av om tilbakebetalingskravet har ført til anmeldelse eller ikke.
Arbeids- og velferdsdirektøren har videre forsikret meg om at direktoratet skal foreta grundige undersøkelser av hvorfor en slik feil ikke ble oppdaget tidligere, og hvilke tiltak som må settes i verk slik at vi unngår at noe lignende skjer igjen. Jeg er fornøyd med at ekstern bistand vil bli brukt i denne gjennomgangen.