Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:78 (2016-2017)
Innlevert: 18.10.2016
Sendt: 18.10.2016
Besvart: 24.10.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Under handsaminga av sjømatindustrimeldinga vedtok Stortinget at regjeringa skulle setta ned ein pliktkommisjon som skulle gjennomgå dei tre leveringspliktene ut frå deira intensjon, og kome attende til Stortinget hausten 2016 med ei tilråding basert på kommisjonen sitt framlegg. I Prop. 1 S frå Nærings- og fiskeridepartementet framgår det at regjeringa vil orientere Stortinget om saka i revidert nasjonalbudsjett. Dette er ikkje i tråd med stortingsvedtaket.
Kan statsråden stadfesta at Stortinget får kommisjonen si tilråding til handsaming i tråd med stortingsvedtaket?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Kommisjonen som har gjennomgått pliktsystemet leverte 12. oktober 2016 sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten er nå på høring, og man forbereder parallelt vurderingen i departementet.
I forbindelse med trykkingen av Nærings- og fiskeridepartementets budsjettproposisjon har det oppstått en feil. I teksten som ble trykket står det om anmodningsvedtaket at "Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en orientering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017." Dette ville ikke være i tråd med anmodningen fra Stortinget, som representanten poengterer.
Den riktige teksten skulle være "Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en anbefaling basert på kommisjonens forslag i løpet av høsten 2016."
Jeg sendte for øvrig onsdag 12. oktober 2016 et brev til Stortingets presidentskap som oppklarte denne feilen og orienterte om riktig tidspunkt.