Skriftlig spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:81 (2016-2017)
Innlevert: 18.10.2016
Sendt: 19.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Hvordan mener statsråden at kravet om ikke-diskriminering oppfylles når samisk dagspresse bevisst blir utelatt som annonseringsplattform for stillingsutlysninger til Fylkesmannen, og er dette en praksis statsråden vil videreføre?

Begrunnelse

Under budsjetthøring i Familie- og kulturkomiteen 17. oktober kom det frem i høringssvaret fra Sálas at det er praksis å ikke utlyse stillinger hos Fylkesmannen i Finnmark i de samiske avisene Ságat og Ávvir, selv om de utlyses i den øvrige dagspressen i Finnmark.
Sjefsredaktør i Ságat, Geir Wulff, tok kontakt med kommunal- og moderniseringsdepartementet om dette 26. august d.å.. Utlysingen av stillingen som ny fylkesmann i Finnmark ble annonsert for i Amedia, Altaposten og SVA, og Wulff spurte om det var en glipp at annonsen ikke var sendt til verken Ságat eller Ávvir. Han fikk følgende svar fra statssekretær Paul Chaffey, via kommunikasjonsrådgiver Sissel Mossing:

«Stillingen er kunngjort i fulltekst på regjeringen.no på både bokmål og samisk. Erfaringsmessig vet vi at de fleste som er interessert i den type stillinger, uansett hvor i landet arbeidsstedet er, fanger dem opp via Aftenposten, regjeringen.no., nav.no og finn.no. I tillegg er det et mål at kunngjøringen kommer i noen lokale aviser, for å nå ut til flest mulig i det aktuelle området.»

Søknadsfristen på stillingen var 1. september, altså ville det vært mulig for Kommunal- og moderniseringsdepartementet å annonsere i de to nevnte samiske avisene før søknadsfristen, etter å ha blitt konfrontert med hvor skeivt utvalget av aviser var. Dette ble likevel ikke gjort.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Utlysing av ledige stillinger i Fylkesmannsembetet i Finnmark, utenom stillingen som fylkesmann, foretas av embetet selv. Fylkesmannen i Finnmark opplyser at embetet har en avtale med Jobbnorge, og at de lyser ut alle stillinger gjennom denne portalen. Ved vanlige stillingsannonser innebærer det at embetet lyser ut i Amedia Nord-Norge (Finnmark Dagblad, Finnmarken, Finnmarksposten, Fremover, Lofotposten, Lofot-Tidende og Nordlys), Altaposten og Sør-Varanger Avis. Unntaksvis blir det besluttet å rykke inn annonse i andre medier.
Hva angår utlysingen av det midlertidige embetet som Fylkesmann i Finnmark, har departementet fulgt vanlig annonseringspraksis for utlysing av fylkesmannsstillinger. Full utlysinngstekst, både på norsk bokmål og på nordsamisk, ble lagt ut digitalt på regjeringen.no, Jobbnorge.no, Finn.no og Nav.no. I tillegg ble en kort tekst annonsert i Aftenposten, som riksdekkende avis, og i enkelte medier i Finnmark: Altaposten – papir og nettutgave, Sør-Varanger Avis – papirutgave.
Når departementet vurderer hvilke medier stillingsannonser skal annonseres i, legges det blant annet vekt på avisenes opplagstall og nedslagsfelt. Jeg ser at det kan være behov for å ha en bredere tilnærming til dette, blant annet for å sikre at ikke samiske medier utelates. Departementet vil se nærmere på våre egne rutiner og praksis for annonsering, og vi vil annonsere en eventuell fremtidig ledig stilling som Fylkesmann i Finnmark også i samiske medier. Videre vil jeg be Fylkesmannen i Finnmark vurdere om stillingsutlysninger som embetet annonserer i Finnmarksavisene i tillegg blir annonsert i de samiske avisene.