Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:82 (2016-2017)
Innlevert: 19.10.2016
Sendt: 19.10.2016
Besvart: 27.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva mener statsråden er vanlig i tilsvarende stillinger og styrer?

Begrunnelse

I en rekke saker har Utdanningsnytt avdekket hvordan eiere av private barnehager i Ålesund har hentet ut millioner i utbytte fra barnehagedrift. Statsråden sier til magasinet at eier ikke kan ta ut "mer enn det som er vanlig i tilsvarende stillinger og styre".

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Barnehageloven åpner opp for at private barnehageeiere kan ha et rimelig årsresultat. Årsresultatet anses som urimelig dersom barnehagen foretar transaksjoner og belastes for kostnader på vilkår eller med beløp som overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, jf. § 14 a bokstav b.
Hvorvidt styrehonorarene er for høye, vil bero på en konkret vurdering av den enkelte saken. I denne vurderingen må det ses hen til blant annet omfanget av styrearbeidet det enkelte år og hva honorarene er for tilsvarende styreoppgaver i sammenlignbare virksomheter. Dette er en vurdering som er overlatt til kommunen som tilsynsmyndighet. Dersom kommunene blir kjent med forhold som tyder på brudd på barnehagelovens regler om tilskudd, er det viktig at kommunen oppfyller sitt tilsynsansvar.
Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å gi fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager. Det betyr at fylkesmannen blant annet kan kontrollere de private barnehagenes bruk av det kommunale tilskuddet.