Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:85 (2016-2017)
Innlevert: 19.10.2016
Sendt: 19.10.2016
Besvart: 27.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Vil statsråden gjennomgå testene som brukes for å vurdere kjøreferdighetene for eldre og evaluere og eventuelt revurdere de nye helsekravene for førerkort?

Begrunnelse

I 2003 fremmet Inger Enger og Jorun Ringstad forslag om å "be regjeringen endre praksis når det gjelder førerkort med begrensning.. slik at flere kan dra nytte av denne ordningen". Dette fordi ordningen om geografisk avgrenset førerkort den gangen hadde et veldig tungrodd og omfattende søknadssystem og i praksis var en sovende paragraf. Vedtaket falt mot Senterpartiet og Frp sine stemmer, men regjeringen gjorde likevel en endring i lovteksten i 2014. Antakelig så daværende samferdselsminister hvor uegnet ordningen var.
I 2013 hevet daværende samferdselsminister kravet om helseattest for retten til å inneha førerkort fra 70 til 75 år. Dette blant annet pga. befolkningens økende levealder.
1. oktober i år ble nye helsekrav for utstedelse av førerkort for eldre innført. Deler av disse helsekravene har vakt stor oppmerksomhet og harme. Det gjelder særlig teoretiske og psykologiske tester som har lite med kjøreferdigheter å gjøre. Flere eldre føler nå at de blir fratatt retten til å kjøre i sitt nærmiljø på grunn av tester og en testsituasjon som ikke viser deres kjøreferdigheter.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: For å ivareta trafikksikkerheten på vegene våre er det viktig å sikre at førere har tilfredsstillende helse.
For å sikre et oppdatert regelverk på dette området har det vært gjort en omfattende gjennomgang, herunder flere høringer, og nye helsekrav ved utstedelse av førerkort ble iverksatt 1. oktober 2016. Kravene baserer seg på nasjonal og internasjonal medisinsk kunnskap og våre forpliktelser etter EØS-avtalen.
Helsekravene gjelder alle aldersklasser, og det er særlige regler for når helseundersøkelse er nødvendig. For å sikre likebehandling er innholdet i en helseundersøkelse av førerkortkandidater spesifisert nærmere, herunder at den skal omfatte en vurdering av kognitiv funksjon. Helsekravene er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.
Helsemyndighetene har det faglige ansvaret for helsekravene og Helsedirektoratet har utgitt en veileder til de nye reglene, herunder veiledning til vurdering av kognitiv funksjon. Av denne fremgår en rekke særlige forhold som legen bør være oppmerksom på ved vurdering av kognitiv funksjon. Videre fremgår at det ved mistanke om kognitiv svikt skal brukes gjennomprøvde kognitive tester, og egnede medisinskfaglige tester er spesifisert nærmere. I tvilstilfeller er det også anledning til å gjennomføre en praktisk kjørevurdering hos Statens vegvesen.
Med det omfattende arbeidet som har vært gjort forut for disse nye reglene og den korte tiden siden reglene ble iverksatt er det nå hensiktsmessig å høste erfaringer med hvordan de nye reglene og praksisen slår ut, før det vurderes om det er behov for endringer.