Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:97 (2016-2017)
Innlevert: 20.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hva er ministerens plan for de personene som kom til Norge over Storskog i 2015 og som verken kan returneres eller få sin søknad realitetsbehandlet i Norge?

Begrunnelse

I 2015 kom det om lag 5 400 asylsøkere til Norge via den norsk-russiske grensen ved Storskog. Vi har forstått det slik at Justis- og beredskapsdepartementet instruerte utlendingsmyndighetene om systematisk å vurdere og avvise søknadene etter utlendingsloven § 32, med påfølgende retur til Russland. Vi forstår det også slik at Norge i denne sammenheng har opplevd betydelige utfordringer i returarbeidet. I følge PU vil russiske myndigheter bare ta tilbake personer med permanent oppholdstillatelse i Russland. De som ikke har slik permanent oppholdstillatelse blir da værende i Norge.
På den annen side er norske myndigheters utgangspunkt at asylsøkere med «opphold» i Russland ikke skal få sine søknader realitetsbehandlet i Norge. Med hensyn til alle asylsøkere i storskogporteføljen som ikke har permanent opphold i Russland, så er det da nærliggende å anta at det vil bli svært vanskelig å returnere disse. Konsekvensen er at disse ikke får mulighet til å søke om asyl; de har verken opphold i Norge eller muligheter til å returnere til Russland eller annet tredjeland. I mellomtiden lever de i en uavklart situasjon i Norge.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Det kom ca. 5 400 asylsøkere over Storskog høsten 2015. Majoriteten av søkerne hadde visum som kun var gyldig for én innreise til Russland (engangsvisum). Det var imidlertid også en del som hadde oppholdstillatelse i Russland eller visum med gyldighet for flere innreiser (multivisum).
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt flere instrukser om behandlingen av Storskogsakene. Utgangspunktet fremgår av instruks GI-13/2015 fra 24. november 2015; asylsøknader fra tredjelandsborgere som har hatt opphold i Russland skal nektes realitetsbehandling i Norge. Dette gjelder likevel ikke dersom det foreligger konkrete holdepunkter for at den enkelte søker risikerer behandling i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 3 ved retur til Russland, eller dersom retur til opprinnelsesland kan gjennomføres raskere enn retur til Russland.
I instruks GI-07/2016 fra 29. april 2016 åpnes det også for realitetsbehandling i Norge av Storskogsaker der søkeren kun har hatt engangsvisum til Russland. Bakgrunnen var en erkjennelse av at retur til Russland ikke lot seg gjennomføre for denne gruppen.
Ifølge UDIs tall har de så langt realitetsbehandlet ca. 2 550 asylsøknader. Om lag 1 750 personer har fått avslag etter slik realitetsbehandling og skal sendes tilbake til sitt opprinnelsesland. Politiet er godt i gang med disse uttransportene. Ca. 800 personer har fått beskyttelse (asyl) i Norge. Rundt 1 150 søknader er henlagt fordi søkerne har forsvunnet fra Norge. Omlag 1 050 søkere har fått avslag etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a og d (nektet realitetsbehandling), noe som innebærer at de skal returnere til Russland. Av disse er ca. 250 personer allerede tvangsreturnert til Russland. Øvrige søknader er ennå ikke behandlet.
Norske myndigheter har en pågående dialog med russiske myndigheter om retur av asylsøkere som har kommet over Storskog. Det har i møter vært enighet om at tredjelandsborgere som har gyldig oppholdstillatelse eller multivisum til Russland kan returnere i henhold til tilbaketakelsesavtalen som gjelder mellom våre land. I praksis har det imidlertid vært utfordringer knyttet til returer også innenfor denne gruppen, noe vi har tatt opp med russiske myndigheter. Før dialogen med Russland er avsluttet er det ikke mulig å si noe sikkert om hvem som vil kunne returnere til Russland og hvilken behandling søkere som ev. ikke kan returnere skal få.
Når det gjelder Storskogsaker der søkerne har oppholdstillatelser og multivisum til Russland som er utløpt i tid, har departementet dialog med Utlendingsdirektoratet om hvordan disse sakene skal håndteres fremover.