Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:99 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 31.10.2016 av finansminister Siv Jensen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan forslaget til endring i unntaksregelen for den differensierte arbeidsgiveravgiften i årets budsjett er i tråd med EFTA-domstolens vedtak, og når departementet forventer konklusjon fra ESA om hvorfor avgiftsperioden er endret til kalendermåneden i ordlyden i § 1(4)?

Begrunnelse

I forslaget til vedtak om arbeidsgiveravgift har departementet endret unntaksregelen for ambulerende virksomheter (§ 1(4)). Denne regelen ble slik vi kan forstå det suspendert i dom av EFTA-domstolen høsten 2015 og er nå under undersøkelse av ESA. Dette var bakgrunnen for endring i statsbudsjettet 2016.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: EFTA-domstolen opphevet høsten 2015 ESAs vedtak om å godkjenne ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for så vidt gjelder den delen av særreglene for ambulerende virksomhet som åpner for at foretak med ambulerende virksomhet i en sone med lavere avgiftssats enn sonen hvor foretaket har sin registrerte forretningsadresse kan benytte den lavere satsen for det arbeidet som utføres i sonen med lavere sats (unntaksregelen).
Som en konsekvens av dommen åpnet ESA i desember 2015 formell undersøkelse av om den nevnte unntaksregelen er forenlig med EØS-avtalen. Slike undersøkelser varer normalt 12 til 18 måneder, og ESAs undersøkelser av unntaksregelen pågår fortsatt.
Vi har ikke fått signaler som tilsier at ESA vil fatte vedtak i saken før Stortinget må fatte vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017. Regjeringen har derfor lagt til grunn at unntaksregelen for ambulerende virksomhet i soner med lavere avgiftssats enn i registreringssonen må suspenderes også i stortingsvedtaket for 2017. Dette ligger også til grunn for omtalen av regjeringens forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017, der det ikke står noe om gjeninnføring av unntaksregelen. Se Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 8.8. Ved en inkurie ble likevel unntaksregelen tatt med i forslaget til stortingsvedtak. Jeg har i brev 27. oktober 2016 til Stortingets presidentskap gjort oppmerksom på blant annet denne feilen, og hvordan forslaget til vedtak skal lyde.
Forslaget om å erstatte «termin» og «avgiftstermin» med «kalendermåned» er, som det fremgår av Prop. 1 LS (2016-2017) punkt 8.8, en ren teknisk endring uten materielle konsekvenser. Bakgrunnen for den foreslåtte formuleringen er at det øvrige regelverket for beregning av arbeidsgiveravgiften er endret slik at terminbegrepet er erstattet med kalendermåned. Det fremstår derfor mest ryddig å ha lik begrepsbruk i de ulike delene av regelverket for beregning av arbeidsgiveravgiften.