Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:102 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 21.10.2016
Besvart: 26.10.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Hvilket belegg har finansministeren for å fremsette følgende påstander: 1) Ap skal «først skjerpe skatten med 8 000 kroner for en husstand, 2) Deretter skal Ap gjennomføre ytterligere skjerpelser, 3) På toppen skal de imøtekomme Vs krav om ytterligere økte miljøavgifter, og forstår hun at en f.eks. ikke kan summere identiske skatteforslag som fremmes i forb. med budsjett og påfølgende RNB (med halvtårseffekt) både fordi det ville vært å telle samme år to ganger og fordi forslag som fremmes i RNB tar utg.pkt. i vedtatt budsjett?

Begrunnelse

I en e-post sendt fra fungerende kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Martine Røiseland, til VG, av 8. oktober 2016, opplyses det om at avisen kan sitere finansminister Siv Jensen på det som viser seg å være en rekke uriktige påstander, gjengitt i spørsmålet. Vi ber om at finansministeren belegger hver av påstandene med kilder.
Vi ber også finansministeren utdype sitt eget regnestykke fra samme e-post:

«Aps forslag til skjerpelser:
Revidert nasjonalbudsjett 2014: 0,75 mrd. kroner
Statsbudsjettet for 2015: 13,6 mrd. kroner Revidert nasjonalbudsjett 2015: 0,5 mrd. kroner Statsbudsjettet for 2016: 10,5 mrd. kroner
Revidert nasjonalbudsjett for 2016: 1,3 mrd. kroner
Samlet: 27 mrd. kroner»

For det første opererer finansministeren med uriktige tall, som ikke stemmer overens med finansinnstillingen fra de ulike årene. Men om en ser bort fra det, er det overraskende at finansministeren, som selv har ledet Stortingets finanskomité, ikke kjenner til det enkle faktum at hver budsjettbehandling på Stortinget tar utgangspunkt i regjeringens budsjettforslag med eventuelle tillegg, og at reviderte budsjetter tar utgangspunkt i vedtatt budsjett for inneværende år, hvor mindretallsforslag til rammer som falt da budsjettet ble vedtatt ikke lenger gjelder.
Finansministeren velger for eksempel å summere skatte- og avgiftsforslag som er fremmet i alternativt budsjett for 2016 med tilsvarende forslag som er fremmet i alternativt revidert budsjett 2016 (med halvårseffekt), og presenterer det som en samlet skatteøkning for 2016, til tross for at dette åpenbart er å telle samme forslag 2 (1,5) ganger.
Finansministeren bør avklare om dette skyldes kunnskapsløshet/manglende regneferdigheter, eller om er det et bevisst forsøk på å villede velgerne. Hvis sistnevnte, bør finansministeren avklare om hun mener dette er å vise behørig respekt for sitt embete.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Samlede skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen til og med forslaget for 2017 summerer seg til 21,4 mrd. kroner (2017-kroner). En reversering av disse skatte- og avgiftslettelsene vil nødvendigvis medføre at folk flest må betale betydelig mer i skatter og avgifter enn under denne regjeringen.
Det er riktig som representanten Wickholm peker på, at summen av APs skatteskjerpelser i partiets alternative budsjetter de siste årene er mindre enn summen av forslag det enkelte år. Like fullt viser Arbeiderpartiets alternative budsjetter at de foreslåtte skatteøkningene er betydelige. Bare i sitt alternative budsjett for 2016 foreslår Arbeiderpartiet skatte- og avgiftsøkninger på 10,5 mrd. kroner (bokført).