Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:108 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 27.10.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvor stor har budsjettøkningen til fylkesveier per fylke vært i årene 2014, 2015, 2016 og i budsjettforslag 2017?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Staten bevilger midler til fylkeskommunene gjennom rammetilskott og øremerkede midler. Rammetilskott og skatteinntekter utgjør fylkeskommunenes frie midler. Innenfor rammene av frie midler budsjetterer fylkeskommunene fritt, til blant annet fylkesveger. I forslaget til statsbudsjett for 2017 er de samlede, frie midlene til fylkeskommunene anslått til om lag 65,3 mrd. kroner til neste år.
Innenfor veksten i frie midler til fylkeskommunene er det i budsjettet lagt inn midler begrunnet i behov for fornying og opprusting av fylkesvegnettet. Disse midlene fordeles ikke etter generelle kriterier som frie midler ellers, men etter en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene. Summen var 780 mill. kr i 2014, 1003 mill. kr i 2015, 1190 mill. kr i 2016 og 1420 mill. kr i budsjettforslaget for 2017. For å oppfylle tunnelsikkerhetsforskrifta ble det tilsvarende innenfor ramma av frie midler lagt inn 272 mill. kr for 2015, 279 mill. kr for 2016 og foreslått 286 mill. kr for 2017. Disse midlene fordeles også etter særskilte kriterier.
Ut over ovennevnte generelle bevilgninger bevilges øremerkede midler til følgende tiltak på fylkesveg: Skredsikring, rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene og tilskott til gang- og sykkelveg. For 2017 summerer forslag på disse postene seg til 958,5 mill. kr.