Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:111 (2016-2017)
Innlevert: 21.10.2016
Sendt: 24.10.2016
Besvart: 28.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvilke uavhengige forskningsmiljøer har fått oppdraget, når tok departementet første gang kontakt med disse, og hvordan er bestillingen formulert?

Begrunnelse

I spørretimen 2. mars 2016 gav kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende svar på spørsmålet om hvordan tilskuddsordningen med økt lærertetthet på ungdomstrinnet skulle evalueres:

"(...) jeg er enig i at vi trenger en vurdering av effekten for å se om det er reelle effekter eller ikke, og det må gjøres gjennom et forskningsprosjekt. Vi kommer til å bestille noe som gjør at vi får det som forskermiljøet kaller høyest mulig evidensnivå."

og

"(...) jeg er enig i at vi trenger bedre informasjon, og derfor setter vi i gang en evaluering, som vi kommer til å legge opp sammen med uavhengige forskningsmiljøer."

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Utdanningsdirektoratet har som tilskuddsforvalter av det fireårige forsøket med økt lærertetthet på ungdomstrinnet, lyst ut oppdraget med å evaluere ordningen. Utdanningsdirektoratet kunngjorde oppdraget 29.04.2016. Det ble gjennomført en to-trinns anskaffelse med frist for prekvalifisering 02.06 2016 og frist for endelig tilbud 12.08.2016. Utlysningen anga seks ulike problemstillinger som forskermiljøene skulle besvare:

1. Hvordan har ordningen bidratt til endringer i lærerressurser/-kompetanse ved skolene som deltar, sett opp mot andre skoler?
2. Har økt lærertetthet hatt effekt på elevenes læringsutbytte og læringsmiljøet ved skolene som deltar?
3. Kan effekter knyttes til kjennetegn ved skolene eller skolenes måte å organisere undervisningen på?
4. Kan effekter knyttes til kjennetegn ved elevene?
5. Hvilke effekter har tilskuddet hatt for elever med særskilte behov? Er det mulig å knytte endringer i omfanget av spesialundervisning til tilskuddet?
6. Finnes det utilsiktede effekter av ordningen, for eksempel på skoler som ikke har fått midler eller på andre trinn ved samme skole?

Fire forskerteam leverte tilbud. Tilbudene ble gjennomgått både i Utdanningsdirektoratet og av en ekstern fagperson med kompetanse i de metoder som er aktuelle her. Det er SSB, i samarbeid med Frischsenteret og FAFO, som har fått oppdraget. Det kommer en delrapport i desember 2016, og endelig rapport vil foreligge i desember 2017.