Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:116 (2016-2017)
Innlevert: 24.10.2016
Sendt: 25.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Mener statsråden vergemålsloven blir fulgt bra nok opp ute i kommunene, og mener statsråden at vi har gode nok erstatningsordninger i situasjoner der en verge misbruker eller går ut over sine fullmakter?

Begrunnelse

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen hadde NN god økonomi da NN ble satt under vergemål 19. juni 2015. NN eide et gjeldfritt hus i Vestre Gausdal og hadde penger på bok, 250.000 i kontanter og en relativt god pensjon. Ti måneder senere var NN blakk og hadde 25.000 i utbetalte regninger.
Sønnen NN stanger hodet mot veggen. Han velger til slutt å levere inn en anmeldelse på vergen til lensmannen i Gausdal, som sender den videre til Gudbrandsdal politidistrikt. Der blir saken raskt henlagt, uten at NN får beskjed.
Ingen ser ut til å ville hjelpe NN og hans mor.

- Alt er borte eller ødelagt. Pengene er borte. Forsikringsselskapet vil ikke dekke tapet på en million for løsøret, sier NN.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Vergemålsloven skal følges godt opp med fylkesmennene som lokal vergemålsmyndighet og Statens sivilrettsforvaltning som sentral vergemålsmyndighet. Verger har en viktig støtte- og bistandsfunksjon, og vergemålsloven setter rammer for utførelsen av vergeoppdraget og tilsyn med vergene.
Det kan likevel dessverre skje at en verge misbruker eller går utover sine fullmakter. Dette kan gi grunnlag for fratakelse av vergeoppdraget, og vergen kan også etter omstendighetene være erstatningsansvarlig for et eventuelt økonomisk tap. Alvorlige tilfeller kan også være en politisak, for eksempel dersom det er snakk om underslag av den vergetrengendes midler, for eksempel overtredelse av straffeloven §§ 324-326.
På generelt grunnlag kan jeg opplyse at fylkesmannen skal følge opp og ha tilsyn med vergen for å forebygge feil. Statens sivilrettsforvaltning har tilsyn med fylkesmennene. Opplysninger av betydning for tilsynet kan meddeles rette myndighet.
Det vil ikke være riktig av meg å kommentere den konkrete saken. Jeg kan likevel si at vedkommende fylkesmann har gjort kjent gjennom en pressemelding at han vil be Statens sivilrettsforvaltning se på saken som tilsynsmyndighet.

Spørsmål om erstatning

Regler om erstatning følger dels av vergemålslovgivningen og dels av alminnelige avtale- og erstatningsrettslige regler. En hovedregel er at den som har opptrådt uaktsomt eller uforsvarlig kan bli erstatningspliktig for den skaden som er påført skadelidte. Vergemålsloven har bestemmelser om vergens plikter, og eventuelle brudd på vergemålsloven vil kunne være grunnlag for erstatningsansvar. Verger kan også bli erstatningsansvarlige ved avtalebrudd og for å ha gått utenfor sine fullmakter. I sistnevnte tilfelle kan det også være et spørsmål om ugyldighet. Hvis ansatte hos fylkesmannen eller andre arbeidstakere uaktsomt har voldt en skade, kan arbeidsgiveren være ansvarlig for dekke tapet, selv om arbeidsgiveren er uten skyld.
Det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og skaden/tapet, og denne må falle innenfor det som må anses som en adekvat følge av handlingen. Kravet rettes mot den ansvarlige. Hvis vedkommende ikke erkjenner ansvar, kan kravet bringes inn for domstolene.

Generelt om henleggelser

Når det gjelder behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet hører det under påtalemyndigheten, som i sin behandling av enkeltsaker på straffesaksfeltet ikke kan instrueres av politiske myndigheter. Jeg kan derfor ikke kommentere den delen av saksforholdet. Det jeg imidlertid kan opplyse er at en henleggelsesbeslutning truffet av påtalemyndigheten i politiet kan påklages til den stedlige statsadvokat. Anmelder har krav på en underretning om at det er foretatt en henleggelse. Dersom det er behov for å få klarhet i begrunnelsen for henleggelsen, bør anmelder i første omgang henvende seg til påtaleansvarlig i saken eller til politimesteren.