Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:119 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 25.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva har vært den årlige bevilgningen til Innovasjon Norges etablerertilskudd fra 2013 til og med statsbudsjettet for 2017?

Begrunnelse

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 spesifiserer ikke etablerertilskuddets del av post kap 2421.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Innovasjon Norges landsdekkende etablerertilskuddsordning finansieres over kap. 2421, post 50 i statsbudsjettet. Det foreslås en samlet bevilgning på 543,5 mill. kroner på posten for 2017. Midlene på denne budsjettposten skal i hovedsak disponeres til ordningen med landsdekkende etablerertilskudd og til avsetning til tapsfond knyttet til ordningen med landsdekkende innovasjonslån og den landsdekkende garantiordningen.
Innovasjon Norge skal prioritere bruken av midlene på posten slik at selskapet i størst mulig grad bidrar til å nå sine delmål om flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter. Det er altså opp til selskapet å selv prioritere midlene mellom ordningene som finansieres av posten, gitt føringene i statsbudsjettet. Opplysninger om forventet forbruk for den landsdekkende etablerertilskuddsordningen for 2016 og 2017 må derfor baseres på anslag. Pr. 31.10.16 har selskapet gitt tilsagn om etablerertilskudd for 240 mill. kroner. Innovasjon Norge anslår et forbruk på opp mot 300 mill. kroner i 2016.
Ordningen ble styrket med 100 mill. kroner fra regjeringens ett-årige tiltakspakke for økt sysselsetting i statsbudsjettet for 2016, og disse midlene er foreslått tatt ut i 2017. Samtidig foreslås det å styrke ordningen med 20 mill. kroner. Innovasjon Norge anslår en ramme på 220-230 mill. kroner i 2017. Dette anslaget er usikkert og kan endre seg utover i 2017.
Innovasjon Norges rapporterer sitt forbruk på de ulike ordningene i sin årsrapport. I 2013 ga Innovasjon Norge tilsagn om 83 mill. kroner i landsdekkende etablerertilskudd. I 2014 ga selskapet tilsagn om 147 mill. kroner gjennom ordningen, og i 2015 var tallet 275 mill. kroner. I 2015 ble ordningen styrket med 60 mill. kroner i løpet av året, i Prop. 151 S (2014-2015) Endringer i statsbudsjettet 2015.