Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:120 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 25.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva vil være de budsjettmessige konsekvensene for statsbudsjettet 2017 av å opprettholde Investinor som i dag?

Begrunnelse

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å endre mandatet til Investinor, herunder å trekke tilbake 1,25 mrd. i egenkapital, samt å tilføre 100 millioner i ny kapital med en tapsavsetning på 35 millioner. Spørsmålet ber om avklaring på budsjettmessige konsekvenser av å ikke gjennomføre regjeringens forslag til endringer.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Investinor ble etablert i 2008. Per andre kvartal 2016 er samlede tap på over 650 mill. kroner, herunder realiserte tap på over 300 mill. kroner og driftskostnader på om lag 350 mill. kroner. Summen av bokførte urealiserte gevinster fra investeringsporteføljen kompenserer i liten grad for dette per andre kvartal, men det kan komme verdiendringer.
I statsbudsjettet for 2017 foreslås dagens mandat lukket for nyinvesteringer, samtidig som et større beløp blir igjen i selskapet til oppfølging av dagens portefølje. De 1,25 mrd. kronene som foreslås trukket tilbake er midler som helt eller delvis ville gått til nyinvesteringer og oppfølging av disse i årene framover.
Erfaringene fra Investinors investeringsaktivitet, såkornfondene og andre risikokapitalvirkemidler tilsier at budsjetteringen bør ta høyde for at investeringer i tidlige faser innebærer betydelig risiko for tap for staten. Hvis selskapet skal videreføre sin virksomhet innenfor de tidligere rammene – dvs. at det ikke trekkes ut 1,25 mrd. kroner, bør det på bakgrunn av den kunnskap vi nå har om sannsynligheten for tap vurderes å sette av et tapsfond på 35 pst. eller 438 mill. kroner på statens hånd, for å ivareta hensynet til realistisk budsjettering.
Hvis det nye mandatet ikke gis Investinor vil dette isolert sett gi en utgiftsreduksjon på 35 mill. kroner i 2017, jf. forslag til bevilgning over kap. 950, post 54. Videre kan forslaget til bevilgning til ny investeringskapital på 100 mill. kroner over kap. 950, post 96 utgå.