Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:122 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil kostnaden være med å fullt og helt indeksregulere bevilgningen til Kulturrådet for 2017?

Begrunnelse

Etter regjeringens budsjettforslag har en rekke organisasjoner og institusjoner uttrykt bekymring for sin økonomiske situasjon neste år.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Bevilgningene til Norsk kulturråd er fra 2017 foreslått ført inn under ett budsjettkapittel – kap. 320 Norsk kulturråd. På kapitlet er det foreslått en driftsbevilgning på om lag 153 mill. kroner (post 01), og et tilskudd til Norsk kulturfond på om lag 894 mill. kroner (post 55). Under kapitlet er det foretatt en rekke tekniske endringer, som er omtalt i innledningen til budsjettkapitlet og i postomtalene, jf. Prop. 1 S (2016–2017) Kulturdepartementet, side 49.
Dersom en ser bort fra tekniske endringer i budsjettforslaget, som omfatter overføringer av utgiftsposter/-formål mellom utgiftskapitler og -poster, justeringer av utgifter som følge av endrete inntektsforutsetninger og konsekvensen av forslaget om å innføre en forenklet modell for premiebetaling til Statens pensjonskasse, er driftsbevilgningen på post 01 økt med 9,1 mill. kroner. Det inkluderer en økning på 7 mill. kroner til Norsk kulturråd for å etablere et nytt kontor utenfor Oslo, jf. omtalen under kap. 320, post 01 i Kulturdepartementets budsjettproposisjon. Den øvrige økningen på 2,1 mill. kroner tilsvarer en økning på 1,6 pst. fra 2016.
Bevilgningene til Norsk kulturfond på kap, 320, post 55 er tilsvarende foreslått økt med 11,9 mill. kroner, etter at det er tatt hensyn til de tekniske endringene på posten. Det tilsvarer en økning på 1,3 pst. fra 2016.
Utviklingen i statsbudsjettets utgifter kan beskrives ved den underliggende utgiftsveksten. Fra 2016 til 2017 anslås denne til å være 1,7 pst., mens veksten i løpende kroner anslås til 4,1 pst. Statsbudsjettets prisvekst er dermed anslått til 2,4 pst., jf. Prop 1 S (2016–2017) Gul bok, side 18.
Regjeringen vil bygge sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Regjeringen har derfor innført en effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform, som forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Reformen, som skal gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet, medfører en årlig overføring som tilsvarer 0,5 pst. av alle driftsbevilgninger som bevilges over statsbudsjettet. Norsk kulturråd er, som andre statlige virksomheter, underlagt effektiviseringskravene som følger av denne reformen. I tillegg er det for 2017 hentet ut gevinster som følge av overgang til bruk av digital post i statsforvaltningen, jf. omtale i Prop. 1 S (2016–2017) Kulturdepartementet, side 15.
Norsk kulturfond er som øvrige poster i kulturbudsjettet omfattet av regjeringens omprioriteringer på feltet. Kulturdepartementets bevilgningsforslag er fordelt på en lang rekke kulturelle virksomheter, stipend- og tilskuddsordninger som er innrettet mot hele bredden av norsk kunst- og kulturliv. Den brede fordelingen er viktig og bidrar bl.a. til å opprettholde tilbud innen kunst, kultur og frivillighet over hele landet som kommer flest mulig til gode. Gjennom omprioriteringer har regjeringen styrket eksisterende tiltak og opprettet enkelte nye, med sikte på å motvirke ledighet, styrke kulturell og kreativ næring, bidra til offentlig-privat samarbeid og til et mangfoldig og inkluderende kulturliv.