Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:123 (2016-2017)
Innlevert: 25.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kvalitet i mottak er viktig. I anmodningsvedtak 436 bes regjeringen: vurdere modeller som legger til rette for kommuner og frivillige organisasjoner som ønsker å etablere og drive mottak. Nå bygges kapasiteten ned. Det er avgjørende viktig at mottak med høy kvalitet og gode resultater på integrering får fortsette.
På hvilken måte har regjeringen fulgt opp stortingets anmodning og hvordan sikres det at ikke kun pris, men kvalitet blir styrende for nedbygging og nye kontrakter?

Begrunnelse

Flere høringsinstanser har under budsjetthøringene påpekt at nå teller kun pris på hvilke mottak som får drive videre, kvalitet og oppnådde resultater på integrering teller ikke. Det er også kommunale mottak med gode resultater som legges ned, uten at Stortingets anmodning om å legge til rette for at flere slike, ser ut til å ha hatt noen innvirkning på beslutningen.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Ansvaret for opprettelse, drift og nedleggelse av asylmottak er delegert fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI). I dette ligger et ansvar for å tilpasse mottakskapasiteten til det behovet som til enhver tid eksisterer.

Det vises til omtale av oppfølgingen av anmodningsvedtak 434:6, som dette spørsmålet gjelder, under pkt. 2.2.1. i Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk, samt i Prop. 1 S (2016-2017). Regjeringen mener at det nå ikke er aktuelt å innføre en ny modell for mottaksetablering, særlig på grunn av utfordringer knyttet til fleksibilitet ved behov for rask opp- og nedbygging. I Innst. 399 S (2015-2016) til Meld. St. 30 (2015-2016) tar Kommunal- og forvaltningskomiteens flertall til etterretning «at regjeringen ikke anser det som aktuelt å innføre en ny modell for mottaksetablering nå». Flertallet viser i den sammenheng til «viktigheten av å redusere kostnadene ved etablering av mottaksplasser», og til at «UDI har fått i oppdrag å få ned gjennomsnittlige utgifter per beboer i mottak». Flertallet viser videre til at det «må iverksettes tiltak for å sikre god konkurranse og god tilgang på mottaksplasser slik at man sikrer at fellesskapets midler i størst mulig grad går til drift av mottakene». For å legge til rette for at flere kommuner og frivillige organisasjoner kan legge inn tilbud, vil UDI, i den grad det er mulig, legge inn lengre frister i den enkelte konkurranse. UDI skal aktivt oppfordre kommuner og frivillige organisasjoner til å etablere og drive mottak, og skal innenfor rammene av anskaffelsesregelverket og statsstøtteregelverket legge til rette for at disse aktørene kan være driftsoperatører for mottak.

Etablering og drift av mottak er konkurranseutsatt. At mottakssystemet er konkurranseutsatt antas å bidra til kostnadseffektivitet og nødvendig fleksibilitet i et system der kapasitetsbehovet kan svinge mye på kort tid. Det er opp til UDI å gjøre en avveiing mellom hensynet til et kostnadseffektivt mottakssystem og hensynet til å kunne tilby asylsøkere lovpålagt innkvartering.

Svingningene i antallet asylankomster og usikkerheten knyttet til ankomstprognosene har aldri vært større enn det siste året. Det har vært svært vanskelig å dimensjonere mottakskapasiteten, og det har blitt brukt betydelige midler til å betale for innkvarteringskapasitet. Jeg viser til brev 11.10.2016, som jeg har mottatt fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende kostnader knyttet til ubrukte mottaksplasser, og mitt svar 25.10.2016. Jeg viser også til anmodningsvedtak 434:7 (2015-2016) hvor Stortinget ber regjeringen om å gjennomføre tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser. Jeg har i Justis- og beredskapsdepartementets tildelingsbrev til UDI for 2016 gitt direktoratet konkrete føringer om å redusere bruken av kostbare innkvarteringsløsninger så mye som mulig i 2016.

UDI har utarbeidet interne rutiner for nedbygging av mottakskapasitet, IM 2010-039. Den aktuelle internmeldingen er offentlig tilgjengelig på UDIs hjemmesider, www.udi.no. Etter disse rutinene vurderes og rangeres mottakene etter kriterier som pris, innhold i drift, innkvarteringstilbudet, organisatoriske og administrative forhold og tjenestetilbudet i vertskommunen. Videre foretar UDI en skjønnsmessig vurdering av ulike forhold, herunder behovet for å beholde mottak med spesiell nøkkelkompetanse og at ulike kategorier driftsoperatører skal være representert. UDI åpner også for å vektlegge andre momenter, avhengig av situasjonen på det tidspunktet et mottak legges ned.

Både ved vurderingen av nedleggelse av mottak og ved inngåelse av nye kontrakter foretar UDI en helhetlig vurdering i det konkrete tilfellet, hvor pris ses i forhold til kvalitet. Det mest tungtveiende hensynet er for tiden pris. Det betyr likevel ikke nødvendigvis at mottak med gode kvalitetsmessige resultater legges ned. Det er ikke slik at mottak med best kvalitet alltid er dyrest.