Skriftlig spørsmål fra Iren Opdahl (V) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:125 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Iren Opdahl (V)

Spørsmål

Iren Opdahl (V): Når tar statsråden sikte på å endre underholdskravet tilbake til tidligere nivå og hvilke overgangsregler vil gjelde for søknader fremmet mellom 9. mai og datoen det tidligere underholdskravet gjeninnføres?

Begrunnelse

Det vises til Stortingets behandling av Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) Prop. 90 L (2015-2016), Vedtak 851, hvor Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endret lov- og regelverk for familiegjenforening hvor gjeldende unntak fra underholdskravet videreføres, og hvor kravet til inntektsnivå i bestemmelsene om underholdskrav tilbakeføres til tidligere nivå. I mai 2016 ble underholdskravet i utlendingsforskriften økt fra 253 700 til 306 700 kroner. Under voteringen over innstramningsforslaget sa flertallet på Stortinget seg uenige i denne økningen. Departementet ble bedt om å komme tilbake med et nytt og mer rettferdig forslag som tilbakefører underholdskravet til tidligere nivå og beholder gjeldende unntaksregler. Det er også viktig at det blir etablert overgangsregler slik at ingen blir tvunget til å avvente å fremme søknad i påvente av en endring i underholdskravet.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Vedtak nr. 851 i Innst. 391 L (2015–2016) om å tilbakeføre underholdskravet til tidligere nivå, blir fulgt opp i forbindelse med vedtak nr. 859 i samme innstilling om endrede tidsfrister for å søke familiegjenforening. Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på å gjennomføre disse endringene ved årsskiftet. Vi vil komme tilbake til overgangsregler i forbindelse med dette.