Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:128 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 02.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere kommuner har nå gjort et stort forarbeid for å kunne motta flyktninger som har medført store økonomiske kostnader. Nå er behovet redusert og det er uklart hvor mange som skal bosettes. I tillegg foreslår regjeringen å legge om tilskuddsordningen for enslige mindreårige asylsøkere, noe som gjør at kommunene får mindre enn før.
Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at kommunene ikke må ta regningen for usikkerheten knyttet til bosetting?

Begrunnelse

I Trønderavisa den 21.10 kan vi lese om flere kommuner i Trøndelag som har trukket seg fra å motta flyktninger, eller som Inderøy kommune som får beskjed om at de skal motta færre enslige mindreårige, selv om det ikke gjør at kostnadene deres blir mindre.
Inderøy kommune har sendt et tverrpolitisk brev til regjeringen der de opplyser om problemet, og at kommunen ikke har mulighet til å planlegge eller hvite hvordan dette påvirker budsjettene. I tillegg til at de er kritiske til en ny finansieringsmodell for enslige mindreårige asylsøkere som gjør det hele enda mer usikkert for kommunene.
Staten er fullstendig avhengig av at kommunene stiller opp i situasjoner med mange flyktninger som skal bosettes. Den positiviteten og innsatsviljen kommunene nå har vist, kan ikke belønnes med å måtte sitte igjen med store utgifter de ikke får kompensert i en rimelig overgangsperiode.
Uten en løsning på utgiftsdekking, vil neppe viljen til å bidra så sterkt som kommuner som Inderøy har gjort, kunne forventes framover. Det vil være svært negativt for god integrering.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Spørsmålet er besvart i samråd med Barne- og likestillingsdepartementet.
Kommunene har bosatt flere enslige mindreårige hittil i år enn i hele 2015, som var et rekordår. I 2016 har kommunene stilt seg positive til å bosette flere enslige mindreårige enn det som har vist seg å bli det reelle behovet. Jeg ønsker å gi honnør til kommunene for den ekstraordinære innsatsen.
Kommunene har vedtak om å bosette 2 940 enslige mindreårige i 2016. Den siste prognosen fra september viser at det vil være behov for å bosette et sted mellom 1 550 og 2 000 i år. Ved utgangen av september var 1 047 enslige mindreårige bosatt. IMDi har fortløpende informert kommunene om endringer i bosettingsbehovet.
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar integreringstilskudd og et særskilt tilskudd for hver bosatte enslige mindreårige. Tilskuddenes innretning tar høyde for at kommunene også har utgifter for planlegging og tilrettelegging før bosetting. Innenfor dagens praksis kan kommunene i tillegg få refusjon for 80 % av utgiftene til kommunale barnevernstiltak til enslige mindreårige, utover en kommunal egenandel. Med dagens ordning må kommunene dekke 20 % av utgiftene til kommunale barnevernstiltak selv. Innenfor gjeldende retningslinjer for skjønnstildeling, er det også rom for at fylkesmannen kan tildele skjønnsmidler.
Regjeringen har i budsjettet for 2017 foreslått at ordningen med refusjon av 80 % av utgiftene legges om til en ordning med fast tilskudd og at tilskuddet slås sammen med særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det skal ikke stilles krav om at det fattes barnevernsvedtak for å utløse tilskuddet.
Alle midlene fra refusjonsordningen vil fortsatt gå til kommunene. Omleggingen av ordningen fører ikke, isolert sett, til endringer i de gjennomsnittlige overføringene til kommunene per enslige mindreårige flyktning. Omleggingen skal bidra til mer forutsigbare rammebetingelser for kommunene ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
Regjeringen har i budsjettet for 2017 i tillegg foreslått en utvidelse av tilskuddsperioden for Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Det gir kommunene større sikkerhet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger med særlige behov.
Høsten 2015 var utfordrende både for kommunene og staten, men vi håndterte situasjonen sammen. Nå er situasjonen en annen, men den er fortsatt utfordrende. Samarbeid og gjensidig god informasjonsutveksling er helt nødvendig i dette arbeidet.
Jeg vil følge med på utviklingen i tiden fremover, og jeg vil ha et møte med KS snart der denne problemstillingen vil bli diskutert. Innenfor gjeldende retningslinjer for skjønnstildeling, er det også rom for at fylkesmannen kan tildele skjønnsmidler.