Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:129 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 26.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Vil regjeringen komme med klarere regler for dugnadsarbeid, og når kan vi i så fall forvente at dette blir lagt frem?

Begrunnelse

Direktoratet for arbeidstilsynets vedtak om pålegg om minstelønn og føring av timelister for det Smiths venner-eide selskapet Fjordteam ble i følge Bygg.no mandag opphevet av Arbeids- og sosialdepartementet.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Jeg forstår spørsmålet fra stortingsrepresentanten slik at det dreier seg om dugnadsarbeideres arbeidsrettslige stilling.
Mitt utgangspunkt, som jeg oppfatter at det er bred enighet om, er at dugnadsarbeid verken er eller bør være likestilt med ordinært arbeid og derfor heller ikke bør være underlagt arbeidsrettslig lovgivning. Dugnads- og frivillighetsarbeid står sterkt i Norge og er av uvurderlig samfunnsmessig betydning. Etter mitt syn bør vi være varsom med regelverksinitiativer som kan virke hemmende på frivilligheten.
Den arbeidsrettslige lovgivningen gjelder virksomheter som sysselsetter arbeidstaker. Å være arbeidstaker er dermed vilkåret for at lovene kommer til anvendelse. Spørsmålet om en person som utfører arbeid er å anse som arbeidstaker eller ikke, må avgjøres etter en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor en rekke momenter utviklet gjennom rettspraksis tillegges vekt. Det er ikke av betydning hva man kaller arbeidsforholdet; det er realiteten i forholdet som er avgjørende. Momenter som taler for at det foreligger et arbeidstakerforhold er blant at det gjelder en personlig arbeidsplikt, og at arbeidsgiver leder og kontrollerer arbeidet. Det sentrale er, slik blant annet Høyesterett har uttalt i sine avgjørelser, at de som har behov for vern skal få vern.
Arbeidstakerbegrepet vil også kunne omfatte ulønnet arbeid. I den avgjørelsen som det vises til i begrunnelsen for spørsmålet, minner derfor departementet om at det ikke er utelukket at ulønnet dugnadsarbeid vil kunne falle innenfor de aktuelle lovene. I den konkrete saken som stortingsrepresentanten viser til, kom imidlertid departementet etter en konkret rettslig vurdering til at det ikke forelå et arbeidstakerforhold. Departementet la i saken blant annet vekt på at de frivillige selv kan bestemme om de skal arbeide, når de skal arbeide, og hva de skal arbeide med, og at manglende oppmøte ikke vil eller kan sanksjoneres. Etter departementets vurdering forelå det derfor ikke personlig arbeidsplikt eller plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet slik disse momentene tradisjonelt forstås, og at de grunnleggende vernebehov som skyldes underordnings- og avhengighetsforhold ikke var framtredende i saken.
Jeg nevner for ordens skyld at arbeidsmiljøloven har reguleringer som pålegger virksomheter å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, også for andre enn egne arbeidstakere.