Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:131 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 27.10.2016
Besvart: 03.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Midsund kommunene, som har gjort vedtak om sammenslåing med Molde og Nesset, mister i følge opplysninger fra kommunen 50 % av småkommunetilskuddet fra 2016 til 2017.
Hva skyldes dette?

Begrunnelse

Etter regjeringens forutsetninger skal kommuner som gjorde vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016, beholde basistilskudd og småkommunetilskuddet uavkortet i 15 år og deretter nedtrapping over 5 år. Som sammenslåingskommune, skal Midsund komme inn under denne ordningen. Det er derfor behov for å få klarhet i hvordan småkommunetilskuddet kan bli redusert som en konsekvens av det framlagte statsbudsjettet for 2017.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Kommuner som slår seg sammen i løpet av reformperioden, vil kvalifisere for de gode økonomiske virkemidlene i kommunereformen. Den nye kommunen, bestående av Midsund, Molde og Nesset, vil på tidspunktet for sammenslåingen motta inndelingstilskudd som kompensasjon for bortfall av basistilskudd og småkommunetilskudd som følge av sammenslåingen. Tidligere har praksis vært at inndelingstilskuddet er beregnet med utgangspunkt i det inntektssystemet som gjaldt året før sammenslutningen fant sted. Som tidligere varslet, skal inndelingstilskuddet for alle kommuner som slår seg sammen i denne reformperioden (nasjonale vedtak i løpet av 2017) beregnes ut fra inntektssystemet i 2016, selv om sammenslutningen ikke finner sted før i 2020. Som en del av den nye kommunen får dermed Midsund kommune beholde fullt basistilskudd og småkommunetilskudd gjennom inndelingstilskuddet i 15 år, før inndelingstilskuddet trappes ned over 5 år. Videre vil den nye kommunen få engangsstøtte og reformstøtte. Fra 2017 vil den nye kommunen også få regionsentertilskudd.
Fra og med 2017 trer det nye inntektssystemet for kommunene i kraft. Dette gjelder for alle kommuner, uavhengig av om de har vedtatt å slå seg sammen eller ikke. Som en del av endringene i inntektssystemet fra og med 2017, er dagens småkommunetilskudd slått sammen med distriktstilskudd Sør-Norge, til et nytt distriktstilskudd Sør-Norge.
Småkommunetilskuddet videreføres som et eget småkommunetillegg innenfor det nye tilskuddet. For å målrette tilskuddene mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer, differensieres satsene i småkommunetillegget etter kommunenes verdi på distriktsindeksen, på samme måte som satsene er differensiert innenfor dagens distriktstilskudd Sør-Norge. Kommuner med en verdi på distriktsindeksen som er lavere enn 35, får småkommunetillegg etter full sats, mens kommuner med høyere verdier får tillegget etter lavere satser.
Midsund kommune har en verdi på distriktsindeksen på 56, og vil derfor få småkommunetillegg etter en lavere sats i 2017. Småkommunetillegget til Midsund kommune utgjør om lag 2,8 mill. kroner i 2017, mot 5,4 mill. kroner i 2016. Deler av det kommunen taper på denne endringen i de regionalpolitiske tilskuddene, vil på vanlig måte bli kompensert gjennom inntektsgarantiordningen i inntektssystemet, som sikrer at ingen kommuner får en vekst i rammetilskuddet fra 2016 til 2017 som er mer enn 300 kroner per innbygger lavere enn veksten på landsbasis.
I statsbudsjettet for 2017 er det lagt opp til en egen overgangsordning for kommuner som skal slå seg sammen, men som midlertidig vil få redusert basistilskudd i perioden fram til sammenslåingen trer i kraft og de får inndelingstilskudd på vanlig måte. Gjennom denne overgangsordningen får kommuner med nasjonale vedtak om sammenslåing i reformperioden, full kompensasjon for en eventuell reduksjon i basistilskuddet fra 2016 til 2017 som følge av innføringen av nytt inntektssystem i 2017. Kommunene må ha dialog med fylkesmannen i sitt fylke om beregningen av den kompensasjonen som kan legges inn i budsjettet for 2017.
I tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2017, er de regionalpolitiske tilskuddene ikke omfattet av denne overgangsordningen i forslaget til statsbudsjett for 2017. Endringene i de regionalpolitiske tilskuddene gjøres uavhengig av kommunereformen, og er begrunnet i at tilskuddene i større grad skal målrettes mot kommuner med reelle distriktsutfordringer. Graderingen av basistilskuddet er derimot mer direkte knyttet til kommunesammenslåinger, ved at kommuner som slår seg sammen på sikt vil kunne redusere smådriftsulempene. Regjeringens forslag ligger nå til behandling i Stortinget.