Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:132 (2016-2017)
Innlevert: 26.10.2016
Sendt: 27.10.2016
Besvart: 07.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Norge bidrar i dag til ESAs frivillige programmer med beløp tilsvarende NNI-andel. Regjeringen foreslår å kutte dette til ¼. I Stortingets spørretime 26.10 sa statsråden at Norge, med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, «skal delta like mye i neste år - men fra 2018 vil det bli redusert». Men på spørsmål til departementet om konsekvenser om videreføring på 1 NNI-andel oppgis behov for økt bevilgning på 121,6 millioner for 2017.
Hvordan henger dette sammen og hvem har rett?

Begrunnelse

Dette fremgår av flere svar på Stortingets spørsmål til statsbudsjettet, blant annet svar på Spørsmål 82 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 10.10.2016 og svar på Spørsmål 263 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 13.10.2016 som følger under:

«Ved forrige inngåelse av forpliktelser i ESAs frivillige programmer gikk Norge inn med beløp tilsvarende NNI-andel (netto nasjonalinntekt). Dersom Norge skal videreføre sitt bidrag til ESAs frivillige programmer på dagens nivå (målt i NNI-andel) vil dette kreve en økt bevilgning på 121,6 mill. kroner i statsbudsjettet for 2017. Bevilgningsøkningen skyldes at nye forpliktelser vil øke fra 40,5 mill. kroner til 162,1 mill. kroner.
Tallene er basert på det som i dag er kjent om ESAs totale budsjett for perioden. Endelige beløp vil først bli klart på ministerrådsmøtet 1.-2. desember 2016.»

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statsrådens utsagn i spørretimen gjelder det nominelle nivået på den norske utbetalingen til ESAs frivillige programmer i 2017. Dette vil være en følge av forpliktelsene som inngås ved ministerrådsmøtet i 2016, samt gjenstående forpliktelser fra ministerrådsmøtet i 2012. I 2017 er gjenstående forpliktelser fra 2012 fortsatt såpass store at den nominelle innbetalingen fra Norge til ESAs frivillige programmer vil øke med om lag 80 mill. kroner sammenliknet med 2016, selv om Norge bare inngår nye forpliktelser for ¼ av vårt NNI-nivå. Fra og med 2018 vil innbetalingene synke, som følge av at forpliktelsene fra 2012 nedbetales og erstattes av de nye, lavere forpliktelsene som skal inngås i 2016.
Svaret der departementet orienterte om et økt bevilgningsbehov på 121,6 mill. kroner i 2017 gjaldt konsekvenser av å inngå flerårige forpliktelser tilsvarende Norges NNI-nivå ved ministerrådsmøtet i 2016. Om Norge inngår forpliktelser på NNI-nivå ved ministerrådsmøtet i 2016, vil utbetalingen i 2017 øke med 121,6 mill. kroner sammenliknet med gjeldende budsjettforslag. Deretter vil utbetalingene stabilisere seg frem mot 2019/2020, når neste ministerrådsmøte ventelig vil finne sted. Deltakelse på NNI-nivå ved ministerrådsmøtet i 2016 vil innebære et større, nominelt beløp enn i 2012, fordi både ESAs totalbudsjett og Norges NNI relativt til de øvrige medlemslandene har økt.
Det er således riktig, som ble sagt i spørretimen 26. oktober, at Norges innbetalinger til ESAs frivillige programmer i 2017 vil ligge på tilsvarende nivå som i 2016 (faktisk 80 mill. kroner høyere). Det er også riktig at deltakelse på NNI-nivå ved ministerrådsmøtet i 2016 vil medføre en økning i bevilgningsbehovet for 2017 på om lag 121,6 mill. kroner. Dette skyldes at den foreslåtte lavere deltakelsen ved ministerrådsmøtet i 2016 i hovedsak vil ha budsjetteffekt fra 2018 og utover, samt at beløpet som utgjør Norges NNI-andel er høyere i 2016 enn det var i 2012.